ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนตารางจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งหมด
ป.1 ชาย ป.1 หญิง ป.2 ชาย ป.2 หญิง ป.3 ชาย ป.3 หญิง ป.4 ชาย ป.4 หญิง ป.5 ชาย ป.5 หญิง ป.6 ชาย ป.6 หญิง ชาย หญิง รวม