มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

90 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโพธิ์สาวหาญ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310374
ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์สาวหาญ
ที่อยู่ หมู่ 3 โพสาวหาญ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 840820293
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 3 6
อนุบาล 3 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 4 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0