☰ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

439 แห่ง


จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด

  

14 แห่ง


จำนวนสถานศึกษาอาชีวศึกษา

  

16 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา กศน

  

1 แห่ง


จำนวนสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ

  

 

282 แห่ง

8,003 คน


จำนวนสถานศึกษา/จำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

157,450 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

  

6,225 ห้อง


ห้องเรียน

  

9,222 คน


ผู้บริหารและครู

  
กราฟแสดงจำนวนสถานศึกษาแยกรายสังกัด

ตารางจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ตามสังกัด ปีการศึกษา

สังกัด ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น
เตรียม อ. อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวมก่อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวมระดับ ปวช.