ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 พรพินิตพิทยาคาร เทศบาลตำบลสำเภาล่ม 0 0 0
2 บ้านมอญ เทศบาลตำบลเกาะเรียน 3 5 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 8 5 13
3 บ้านเสือขาม เทศบาลตำบลเกาะเรียน 8 13 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 14 22
4 วัดกษัตราธิราช เทศบาลตำบลบ้านป้อม 1 4 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 5 8
5 วัดพระงาม เทศบาลตำบลบ้านป้อม 11 8 19 3 6 9 0 0 0 0 0 0 14 14 28
6 ต.คลองตะเคียน เทศบาลตำบลคลองตะเคียน 12 23 35 6 4 10 0 0 0 0 0 0 18 27 45
7 ทม.อโยธยา(วัดพระญาติ) เทศบาลตำบลเมืองอโยธยา 25 16 41 11 7 18 0 0 0 0 0 0 36 23 59
8 ทม.อโยธยา(วัดประดู่) เทศบาลตำบลเมืองอโยธยา 23 22 45 14 10 24 0 0 0 0 0 0 37 32 69
9 ในคลอง เทศบาลตำบลปากกราน 10 6 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 6 18
10 วัดกลางปากกราน เทศบาลตำบลปากกราน 6 9 15 2 3 5 0 0 0 0 0 0 8 12 20
11 วัดช้าง เทศบาลตำบลปากกราน 5 7 12 3 4 7 0 0 0 0 0 0 8 11 19
12 วัดปากกราน เทศบาลตำบลปากกราน 8 8 16 2 2 4 1 0 1 0 0 0 11 10 21
13 วัดทำใหม่ เทศบาลตำบลปากกราน 17 9 26 3 4 7 0 0 0 0 0 0 20 13 33
14 วัดสว่างอารมณ์ เทศบาลตำบลสวนพริก 26 26 52 5 13 18 0 0 0 0 0 0 31 39 70
15 วัดพุธไธศวรรย์ เทศบาลตำบลสำเภาล่ม 16 17 33 5 13 18 0 0 0 0 0 0 21 30 51
16 หันตรา เทศบาลตำบลหันตรา 19 17 36 14 13 27 0 0 0 0 0 0 33 30 63
17 อบต.ภูเขาทอง เทศบาลตำบลภูเขาทอง 14 6 20 1 5 6 0 0 0 0 0 0 15 11 26
18 อบต.บ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 16 13 29 7 4 11 0 0 0 0 0 0 23 17 40
19 อบต.คลองสระบัว เทศบาลตำบลคลองสระบัว 11 10 21 5 1 6 0 0 0 0 0 0 16 11 27
20 อบต.ลุมพลี เทศบาลตำบลลุมพลี 17 11 28 8 8 16 0 0 0 0 0 0 25 19 44
21 อบต.บ้านเกาะ เทศบาลตำบลบ้านเกาะ 8 8 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 8 17
22 วัดตูม เทศบาลตำบลวัดตูม 6 8 14 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 10 16
23 วัดช้างใหญ่ เทศบาลตำบลวัดตูม 6 7 13 2 4 6 0 0 0 0 0 0 8 11 19
24 ทน.พระนครศรีฯ เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 32 30 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 30 62
25 ศพด.รร.บ้านช้าง เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 9 5 14 9 3 12 0 0 0 0 0 0 18 8 26
26 ศพด.รร.วัดโตนดเตี้ย เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 15 10 25 9 12 21 0 0 0 0 0 0 24 22 46
27 ศพด.รร.วัดตะบอง เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 6 3 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 3 12
28 ศพด.รร.วัดโพธิ์ เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 4 5 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0 5 7 12
29 ศพด.รร.วัดน้ำเต้า เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ศพด.รร.วัดอุโลม เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 4 6 10 1 3 4 0 0 0 0 0 0 5 9 14
31 ศพด.รร.ชายนาพัฒนา เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 6 1 7 4 3 7 0 0 0 0 0 0 10 4 14
32 ศพด.รร.วัดสง่างาม เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 3 4 7 8 1 9 0 0 0 0 0 0 11 5 16
33 ศพด.รร.วัดแก้วตา เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 8 3 11 2 1 3 0 0 0 0 0 0 10 4 14
34 ศพด.รร.วัดช่างทอง เทศบาลตำบลพระครศรีอยุธยา 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14
รวม 361 328 689 138 130 268 1 0 1 0 0 0 500 458 958