ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอท่าเรือ

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 เทศบาลตำบลท่าเรือ เทศบาลตำบลท่าเรือ 12 19 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 31
2 อบต.โพธิ์เอน เทศบาลตำบลโพธิ์เอน 16 21 37 5 4 9 0 0 0 0 0 0 21 25 46
3 จำปา เทศบาลตำบลจำปา 11 6 17 7 3 10 0 0 0 0 0 0 18 9 27
4 หัวหิน เทศบาลตำบลท่าหลวง 7 7 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 7 15
5 วัดไก่จ้น เทศบาลตำบลท่าหลวง 5 7 12 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 9 15
6 เทศบาล เทศบาลตำบลท่าหลวง 15 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 29
7 ชุมชนวัดบ้านร่อม เทศบาลตำบลบ้านร่อม 11 15 26 4 3 7 0 0 0 0 0 0 15 18 33
8 วัดดอนประดู่ เทศบาลตำบลบ้านร่อม 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
9 บ้านอรัญญิก เทศบาลตำบลปากท่า 10 3 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 4 14
10 อบต.วังแดง เทศบาลตำบลวังแดง 17 18 35 5 6 11 0 0 0 0 0 0 22 24 46
11 วัดนางคุ่ม เทศบาลตำบลศาลาลอย 9 7 16 3 1 4 0 0 0 0 0 0 12 8 20
12 วัดศาลาลอย เทศบาลตำบลศาลาลอย 13 16 29 5 4 9 0 0 0 0 1 1 18 21 39
13 บ่อแร่ เทศบาลตำบลหนองขนาก 2 7 9 5 3 8 0 0 0 0 0 0 7 10 17
14 หนองกระเบียน เทศบาลตำบลหนองขนาก 11 4 15 7 6 13 0 0 0 0 0 0 18 10 28
15 ทุ่งมน เทศบาลตำบลหนองขนาก 10 16 26 7 1 8 0 0 0 0 0 0 17 17 34
16 วัดสฎางค์ เทศบาลตำบลท่าเจ้าสนุก 9 14 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11 14 25
17 วัดจงกลณี เทศบาลตำบลท่าเจ้าสนุก 5 6 11 4 1 5 0 0 0 0 0 0 9 7 16
รวม 166 183 349 56 35 91 0 0 0 0 1 1 222 219 441