ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอนครหลวง

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 วัดลาย(ทวีปัญญา) เทศบาลตำบลนครหลวง 8 15 23 8 11 19 0 0 0 0 0 0 16 26 42
2 วัดเรือแข่ง เทศบาลตำบลนครหลวง 16 16 32 8 7 15 0 0 0 0 0 0 24 23 47
3 นครหลวง เทศบาลตำบลนครหลวง 22 17 39 5 7 12 0 0 0 0 0 0 27 24 51
4 ตำบลบ่อโพง เทศบาลตำบลบ่อโพง 8 6 14 12 3 15 0 0 0 0 0 0 20 9 29
5 วัดบ้านชุ้ง เทศบาลตำบลบ้านชุ้ง 9 8 17 6 6 12 0 0 0 0 0 0 15 14 29
6 วัดมเหยงค์ เทศบาลตำบลอรัญญิก 15 13 28 10 5 15 0 0 0 0 0 0 25 18 43
7 วัดน้อย เทศบาลตำบลอรัญญิก 7 5 12 5 3 8 0 0 0 0 0 0 12 8 20
8 วัดทอง เทศบาลตำบลอรัญญิก 9 3 12 4 3 7 0 0 0 0 0 0 13 6 19
9 บ้านสันเจ้า เทศบาลตำบลอรัญญิก 7 5 12 7 4 11 0 0 0 0 0 0 14 9 23
10 บ้านสวนกล้วย เทศบาลตำบลคลองสะแก 10 8 18 7 6 13 0 0 0 0 0 0 17 14 31
11 วัดทองทรงธรรม เทศบาลตำบลคลองสะแก 1 8 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 9 13
12 วัดปรีดาราม เทศบาลตำบลแม่ลา 10 12 22 5 4 9 0 0 0 0 0 0 15 16 31
13 อบต.หนองปลิง เทศบาลตำบลหนองปลิง 5 6 11 2 4 6 0 0 0 0 0 0 7 10 17
14 วัดละมุด เทศบาลตำบลปากจั่น 12 9 21 6 3 9 0 0 0 0 0 0 18 12 30
รวม 139 131 270 88 67 155 0 0 0 0 0 0 227 198 425