ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอบางปะหัน

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 เทศบาลตำบลบางปะอิน เทศบาลตำบลบางปะอิน 20 21 41 10 14 24 0 0 0 0 0 0 30 35 65
2 อบต.บ้านขล้อ เทศบาลตำบลบ้านขล้อ 25 18 43 7 10 17 0 0 0 0 0 0 32 28 60
3 ร.ร.วัดบางเพลิง เทศบาลตำบลบ้านขล้อ 4 12 16 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 13 18
4 ร.ร.วัดประมุง เทศบาลตำบลบ้านลี่ 10 5 15 9 5 14 0 0 0 0 0 0 19 10 29
5 ร.ร.วัดอินกัลยา เทศบาลตำบลบ้านลี่ 10 15 25 4 5 9 0 0 0 0 0 0 14 20 34
6 อบต.ทับน้ำ เทศบาลตำบลทับน้ำ 22 27 49 7 9 16 0 0 0 0 0 0 29 36 65
7 ร.ร.วัดทางกลาง เทศบาลตำบลเสาธง 2 3 5 2 4 6 0 0 0 0 0 0 4 7 11
8 ร.ร.วัดเสาธง เทศบาลตำบลเสาธง 4 5 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 8 12
9 ร.ร.วัดโตนด เทศบาลตำบลตานิม 2 0 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 5 2 7
10 ตานิม เทศบาลตำบลตานิม 8 8 16 4 6 10 0 0 0 0 0 0 12 14 26
11 วัดนนทรีย์ เทศบาลตำบลพุทเลา 7 11 18 5 1 6 0 0 0 0 0 0 12 12 24
12 วัดโคก เทศบาลตำบลพุทเลา 8 4 12 1 2 3 0 0 0 0 0 0 9 6 15
13 วัดนาค เทศบาลตำบลบางปะหัน 21 14 35 9 8 17 0 0 0 0 0 0 30 22 52
14 ทต.บางปะหัน (วัดค่าย) เทศบาลตำบลบางปะหัน 32 11 43 9 5 14 0 1 1 0 0 0 41 17 58
15 ร.ร.วัดไก่ เทศบาลตำบลหันสัง 8 8 16 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 9 18
16 ร.ร.วัดตลาด เทศบาลตำบลหันสัง 3 2 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 5 3 8
17 วัดดาวคะนอง เทศบาลตำบลโพธิ์สามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 วัดโพธิ์หอม เทศบาลตำบลโพธิ์สามต้น 8 12 20 1 3 4 0 0 0 0 0 0 9 15 24
19 วัดม่วง เทศบาลตำบลโพธิ์สามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 วัดจอมเกษ เทศบาลตำบลโพธิ์สามต้น 11 6 17 5 0 5 0 0 0 0 0 0 16 6 22
21 วัดบางเดื่อ เทศบาลตำบลบางเดื่อ 10 6 16 5 5 10 0 0 0 0 0 0 15 11 26
22 อบต.บางปะหัน เทศบาลตำบลบางปะหัน 11 12 23 1 7 8 0 0 0 0 0 0 12 19 31
23 บ้านบางกระสั้น เทศบาลตำบลบางกระสั้น 10 9 19 10 9 19 0 0 0 0 0 0 20 18 38
24 ร.ร.วัดบางเคียน เทศบาลตำบลบางกระสั้น 6 7 13 6 2 8 0 0 0 0 0 0 12 9 21
25 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เทศบาลตำบลบางกระสั้น 17 12 29 12 4 16 0 0 0 0 0 0 29 16 45
26 บ้านสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสร้าง 35 37 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 72
27 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย 21 19 40 11 10 21 0 0 0 0 0 0 32 29 61
28 เกาะเกิด เทศบาลตำบลเกาะเกิด 8 9 17 6 7 13 0 0 0 0 0 0 14 16 30
29 ตลาดเกรียบ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ 20 24 44 12 8 20 0 0 0 0 0 0 32 32 64
30 อบต.บางปะแดง เทศบาลตำบลบางประแดง 1 4 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 8
31 บ้านแป้ง เทศบาลตำบลบ้านแป้ง 3 6 9 3 3 6 0 0 0 0 0 0 6 9 15
32 บ้านพลับ เทศบาลตำบลบ้านพลับ 9 15 24 4 2 6 0 0 0 0 0 0 13 17 30
33 วัดยม เทศบาลตำบลวัดยม 9 11 20 7 7 14 0 0 0 0 0 0 16 18 34
34 วัดสุทธิจิราราม เทศบาลตำบลบ้านกรด 19 12 31 3 3 6 0 0 0 0 0 0 22 15 37
35 วัดขนอนใต้ เทศบาลตำบลบ้านกรด 9 5 14 1 2 3 0 0 0 0 0 0 10 7 17
36 อบต.บ้านโพ เทศบาลตำบลบ้านโพ 11 7 18 11 6 17 0 0 0 0 0 0 22 13 35
37 ศพด.ขนอนหลวง เทศบาลตำบลบ้านโพ 15 16 31 6 4 10 0 0 0 0 0 0 21 20 41
38 ร.ร.ราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลตลิ่งชัน 12 6 18 4 4 8 0 0 0 0 0 0 16 10 26
39 ร.ร.ราษฎร์นิรมิตร เทศบาลตำบลตลิ่งชัน 13 14 27 4 8 12 0 0 0 0 0 0 17 22 39
40 ทต.พระอินทราชา เทศบาลตำบลพระอินท์ราชา 34 47 81 18 16 34 0 0 0 0 0 0 52 63 115
41 ร.ร.วัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก 22 18 40 13 7 20 0 0 0 0 0 0 35 25 60
42 ร.ร.คลองจิก(สุขสิน) เทศบาลตำบลคลองจิก 4 3 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 6 5 11
43 ร.ร.วัดบ้านหว้า เทศบาลตำบลบ้านหว้า 3 4 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7 4 11
44 ร.ร.เสริมปัญญา เทศบาลตำบลบ้านหว้า 7 1 8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9 2 11
45 ทต.ปราสาททอง เทศบาลตำบลปราสาททอง 23 23 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 46
รวม 537 509 1,046 228 197 425 0 1 1 0 0 0 765 707 1,472