ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอผักไห่

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 เทศบาลเมืองผักไห่ เทศบาลตำบลผักไห่ 14 17 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 31
2 ลำตะเคียน เทศบาลตำบลดอนลาน 14 4 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 14 6 20
3 อบต.ดอนลาน เทศบาลตำบลดอนลาน 12 5 17 5 3 8 1 0 1 0 0 0 18 8 26
4 นาคู เทศบาลตำบลนาคู 9 5 14 3 8 11 0 0 0 0 0 0 12 13 25
5 ร.ร.วัดตาลานเหนือ เทศบาลตำบลผักไห่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ร.ร.วัดตาลานใต้ เทศบาลตำบลผักไห่ 3 4 7 3 2 5 0 0 0 0 0 0 6 6 12
7 ร.ร.วัดบ้านอ้อ เทศบาลตำบลผักไห่ 4 0 4 4 1 5 0 0 0 0 0 0 8 1 9
8 ทต.ลาดชะโด เทศบาลตำบลลาดชะโด 23 16 39 14 17 31 0 0 0 0 0 0 37 33 70
9 อบต.บ้านแค เทศบาลตำบลบ้านแค 16 13 29 4 5 9 0 0 0 0 0 0 20 18 38
10 ร.ร.วัดลาดชิด เทศบาลตำบล 13 5 18 7 4 11 0 0 0 0 0 0 20 9 29
11 อบต.ลาดน้ำเค็ม เทศบาลตำบลลาดน้ำเค็ม 7 4 11 2 2 4 0 0 0 0 0 0 9 6 15
12 ตำบลกุฎี เทศบาลตำบลกุฎี 6 5 11 3 2 5 0 0 0 0 0 0 9 7 16
13 อบต.หน้าโคก เทศบาลตำบลหน้าโคก 10 9 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 9 20
14 อบต.ท่าดินแดง เทศบาลตำบลท่าดินแดง 12 10 22 6 3 9 0 0 0 0 0 0 18 13 31
รวม 143 97 240 52 49 101 1 0 1 0 0 0 196 146 342