ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอภาชี

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 อบต.ไผ่ล้อม เทศบาลตำบลไผ่ล้อม 13 10 23 4 7 11 0 0 0 0 0 0 17 17 34
2 ชุมชนโคกม่วง(อบต.) เทศบาลตำบลโคกม่วง 10 7 17 7 3 10 0 0 0 0 0 0 17 10 27
3 ดอนข่อย เทศบาลตำบลโคกม่วง 13 14 27 2 3 5 0 0 0 0 0 0 15 17 32
4 บ้านโคกกรวด เทศบาลตำบลโคกม่วง 8 10 18 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 11 20
5 วัดโคกสังข์ เทศบาลตำบลโคกม่วง 5 5 10 2 5 7 0 0 0 0 0 0 7 10 17
6 วัดเจริญธรรม เทศบาลตำบลภาชี 17 16 33 10 15 25 0 0 0 0 0 0 27 31 58
7 วัดอุทการาม เทศบาลตำบลภาชี 13 10 23 7 9 16 0 0 0 0 0 0 20 19 39
8 วัดนาอุ่น เทศบาลตำบลไผ่ล้อม 3 4 7 2 3 5 0 0 0 0 0 0 5 7 12
9 ตะโกดอนหญ้านาง เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง 7 3 10 0 6 6 0 0 0 0 0 0 7 9 16
10 ร.ร.วัดวิมลสุนทร เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง 7 5 12 1 2 3 0 0 0 0 0 0 8 7 15
11 หนองบัว เทศบาลตำบลพระแก้ว 13 17 30 1 6 7 0 0 0 0 0 0 14 23 37
12 หนองเป้า เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 14 6 20 4 4 8 0 0 0 0 0 0 18 10 28
13 ร.ร.วัดมาบโพธิ์ เทศบาลตำบลระโสม 9 11 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9 14 23
14 ร.ร.วัดผดุงธรรม เทศบาลตำบลระโสม 10 11 21 1 4 5 0 0 0 0 0 0 11 15 26
15 ร.ร.ชุมชนวัดระโสม เทศบาลตำบลระโสม 8 6 14 1 7 8 0 0 0 0 0 0 9 13 22
16 ร.ร.วัดหนองนาง เทศบาลตำบลระโสม 6 12 18 5 1 6 0 0 0 0 0 0 11 13 24
17 อบต.กระจิว เทศบาลตำบลกระจิว 12 10 22 5 4 9 0 0 0 0 0 0 17 14 31
รวม 168 157 325 53 83 136 0 0 0 0 0 0 221 240 461