ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอลาดบัวหลวง

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 อบต.พระยาบันลือ เทศบาลตำบลพระยาบันลือ 42 34 76 6 8 14 0 0 0 0 0 0 48 42 90
2 ปากคลองเมฆ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 17 15 32 1 3 4 0 0 0 0 0 0 18 18 36
3 วัดอินทอารี เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 3 11 14 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4 13 17
4 วัดหญ้าไทร เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 8 10 18 1 4 5 0 0 0 0 0 0 9 14 23
5 วัดสุทธาวาส เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 7 10 17 3 1 4 0 0 0 0 0 0 10 11 21
6 คู้มักเม่า เทศบาลตำบลคู้สลอด 4 6 10 3 5 8 0 0 0 0 0 0 7 11 18
7 อบต.คู้สลอด เทศบาลตำบลคู้สลอด 3 7 10 4 4 8 0 0 0 0 0 0 7 11 18
8 วัดราษฎร์ปุณณาราม เทศบาลตำบลพระยาบันลือ 6 5 11 4 5 9 0 0 0 0 0 0 10 10 20
9 มาลีอีสงเคราะห์ เทศบาลตำบลพระยาบันลือ 24 16 40 7 4 11 0 0 0 0 0 0 31 20 51
10 รอซีดี เทศบาลตำบลพระยาบันลือ 18 17 35 4 7 11 0 0 0 0 0 0 22 24 46
11 ประสิทธิวิทยา เทศบาลตำบลพระยาบันลือ 2 6 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 8 12
12 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบันลือฤทธิ์) เทศบาลตำบลหลักชัย 8 10 18 3 5 8 0 0 0 0 0 0 11 15 26
13 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสกนิกรประชาอนุสรณ์) เทศบาลตำบลหลักชัย 5 7 12 2 1 3 0 0 0 0 0 0 7 8 15
14 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม เทศบาลตำบลหลักชัย 6 9 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 9 17
15 วัดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลสิงหนาท 2 6 8 7 4 11 0 0 0 0 0 0 9 10 19
16 หงส์ประภาสประสิทธิ์ เทศบาลตำบลสิงหนาท 8 14 22 0 5 5 0 0 0 0 0 0 8 19 27
17 วิทยานนท์ เทศบาลตำบลสามเมือง 9 5 14 5 3 8 0 0 0 0 0 0 14 8 22
18 วัดลาดบัวหลวง เทศบาลตำบลสามเมือง 37 28 65 19 21 40 0 0 0 0 0 0 56 49 105
19 วัดตรีพาราสีมาเขต เทศบาลตำบลสามเมือง 4 1 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 6 3 9
รวม 213 217 430 76 86 162 0 0 0 0 0 0 289 303 592