ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอวังน้อย

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 ทม.ลำตาเสา เทศบาลตำบลลำตาเสา 59 59 118 28 36 64 0 0 0 0 0 0 87 95 182
2 อบต.ชะแมบ เทศบาลตำบลชะแมบ 15 10 25 3 10 13 0 0 0 0 0 0 18 20 38
3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย เทศบาลตำบลวังน้อย 11 10 21 3 5 8 0 0 0 0 0 0 14 15 29
4 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา เทศบาลตำบลวังจุฬา 4 8 12 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6 9 15
5 ลาดทราย เทศบาลตำบลลำไทร 8 11 19 5 8 13 0 0 0 0 0 0 13 19 32
6 หมู่บ้านเจษฎา 6 เทศบาลตำบลลำไทร 12 13 25 6 7 13 0 0 0 0 0 0 18 20 38
7 วัดกุฎีประสิทธิ์ เทศบาลตำบลลำไทร 10 7 17 3 7 10 0 0 0 0 0 0 13 14 27
8 หมู่บ้านเจษฎา 7 เทศบาลตำบลลำไทร 18 9 27 5 6 11 0 0 0 0 0 0 23 15 38
9 อบต.หันตะเภา เทศบาลตำบลหันตะเภา 14 7 21 5 4 9 0 0 0 0 0 0 19 11 30
10 อบต.ข้าวงาม เทศบาลตำบลข้าวงาม 4 5 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6 6 12
11 มุสลิมบำรุง เทศบาลตำบลบ่อตาโล่ 6 14 20 3 5 8 0 0 0 0 0 0 9 19 28
12 วัดสุคันธาราม เทศบาลตำบลบ่อตาโล่ 11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 22
13 อบต.พยอม เทศบาลตำบลพยอม 15 36 51 40 24 64 27 21 48 17 15 32 99 96 195
14 อบต.สนับทึบ เทศบาลตำบลสนับทึบ 15 12 27 1 4 5 0 0 0 0 0 0 16 16 32
รวม 202 212 414 106 118 224 27 21 48 17 15 32 352 366 718