ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอเสนา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 อบต.ลาดงา เทศบาลตำบลลาดงา 10 6 16 3 3 6 0 0 0 0 0 0 13 9 22
2 วัดสามกอ เทศบาลตำบลสามกอ 14 15 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 29
3 วัดบ้านแพน เทศบาลตำบลสามกอ 43 47 90 13 17 30 0 0 0 0 0 0 56 64 120
4 วัดจรเข้ไล่ เทศบาลตำบลดอนทอง 7 4 11 4 3 7 0 0 0 0 0 0 11 7 18
5 อบต.ดอนทอง เทศบาลตำบลดอนทอง 3 2 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 5 3 8
6 วัดสามตุ่ม เทศบาลตำบลสามตุ่ม 10 2 12 4 3 7 0 0 0 0 0 0 14 5 19
7 คู้สลอด เทศบาลตำบลสามตุ่ม 7 5 12 4 3 7 0 0 0 0 0 0 11 8 19
8 วัดเจ้าเจ็ดใน เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 2 4 6 2 4 6 0 0 0 0 0 0 4 8 12
9 ร.ร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 7 10 17 9 6 15 0 0 0 0 0 0 16 16 32
10 วัดกลาง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 11 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 19
11 ร.ร.วัดกระโดงทอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 7 13 20 4 1 5 0 0 0 0 0 0 11 14 25
12 วัดบางนมโค เทศบาลตำบลบางนมโค 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16
13 วัดสุธาโภชน์ เทศบาลตำบลบางนมโค 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
14 วัดมารวิชัย เทศบาลตำบลบางนมโค 36 35 71 12 17 29 0 0 0 0 0 0 48 52 100
15 วัดโบสถ์(วงศ์พานิช) เทศบาลตำบลบ้านแพน 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 4 8
16 วัดโพธิ์ เทศบาลตำบลบ้านแพน 8 10 18 3 2 5 0 0 0 0 0 0 11 12 23
17 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ เทศบาลตำบลมารวิชัย 3 4 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 4 9
18 อบต.มารวิชัย หมุ่ที่ 4 เทศบาลตำบลมารวิชัย 6 0 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 6 4 10
19 เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดหัวเวียง) เทศบาลตำบลหัวเวียง 12 14 26 4 4 8 0 0 0 0 0 0 16 18 34
20 เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดบางกระทิง) เทศบาลตำบลหัวเวียง 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
21 เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์) เทศบาลตำบลหัวเวียง 4 6 10 3 1 4 0 0 0 0 0 0 7 7 14
22 เทศบาลตำบลหัวเวียง (บ้านกระทุ่ม) เทศบาลตำบลหัวเวียง 3 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 7
23 เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดโบสถ์) เทศบาลตำบลหัวเวียง 10 7 17 1 2 3 0 0 0 0 0 0 11 9 20
24 อบต.รางจรเข้ เทศบาลตำบลรางจรเข้ 15 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 28
25 ร.ร.วัดแก้วสุวรรณ เทศบาลตำบลชายนา 5 4 9 1 4 5 0 0 0 0 0 0 6 8 14
26 ร.ร.วัดปิ่นแก้ว เทศบาลตำบลชายนา 5 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 8
27 ร.ร.วัดไชยภูมิ เทศบาลตำบลชายนา 10 6 16 9 7 16 0 0 0 0 0 0 19 13 32
28 ร.ร.จุฬาราษฎร์วิทยา เทศบาลตำบลบ้านหลวง 1 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 6
รวม 257 238 495 86 85 171 0 0 0 0 0 0 343 323 666