ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอบางซ้าย

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 บ้านช้างใหญ่ เทศบาลตำบลราชคราม 6 8 14 12 17 29 11 12 23 6 3 9 35 40 75
2 อบต.วังพัฒนา เทศบาลตำบลวังพัฒนา 9 11 20 4 4 8 0 0 0 0 0 0 13 15 28
3 ศรีบางไทร เทศบาลตำบลบางไทร 16 15 31 3 3 6 0 0 0 0 0 0 19 18 37
4 วัดทางหลวง เทศบาลตำบลปลายกลัด 8 4 12 2 4 6 0 0 0 0 0 0 10 8 18
5 วัดโคกตาพรหม เทศบาลตำบลปลายกลัด 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 19
6 สามเพลง เทศบาลตำบลปลายกลัด 5 3 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 7 6 13
7 ลำวังชัน เทศบาลตำบลปลายกลัด 3 5 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 5 11
8 บ้านลำโพธิ์ทอง เทศบาลตำบลปลายกลัด 1 6 7 2 4 6 0 0 0 0 0 0 3 10 13
9 วัดวังชะโด เทศบาลตำบลบางซ้าย 10 2 12 1 2 3 0 0 0 0 0 0 11 4 15
10 คอตัน เทศบาลตำบลบางซ้าย 5 3 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 7 6 13
11 วัดมฤคทายวัน เทศบาลตำบลเทพมงคล 3 5 8 3 8 11 0 0 0 0 0 0 6 13 19
12 วัดสุคนธาราม เทศบาลตำบลเทพมงคล 4 5 9 2 5 7 0 0 0 0 0 0 6 10 16
13 วัดเทพมงคล เทศบาลตำบลเทพมงคล 2 2 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 6
14 ตำบลแก้วฟ้า เทศบาลตำบลบางซ้าย 9 10 19 3 4 7 0 0 0 0 0 0 12 14 26
15 ตำบลเต่าเล่า เทศบาลตำบลบางซ้าย 8 12 20 8 3 11 0 0 0 0 0 0 16 15 31
16 ตำบลบางซ้าย เทศบาลตำบลบางซ้าย 7 4 11 0 5 5 0 0 0 0 0 0 7 9 16
17 ร.ร.บ้านบางพลี เทศบาลตำบลบางไทร 3 1 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 5 4 9
18 ร.ร.วัดไทรโสภณ เทศบาลตำบลบางไทร 8 8 16 3 1 4 0 0 0 0 0 0 11 9 20
19 ร.ร.วัดไม้ตราสมาชิการาม เทศบาลตำบลบางไทร 11 11 22 5 6 11 0 0 0 0 0 0 16 17 33
20 ร.ร.วัดท่าซุงทักษิณา เทศบาลตำบลบางไทร 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 1 5
21 บ้านราชคราม เทศบาลตำบลราชคราม 19 16 35 13 30 43 33 31 64 8 5 13 73 82 155
22 บ้านช่างเหล็ก เทศบาลตำบลบางยี่โท 5 6 11 4 3 7 0 0 0 0 0 0 9 9 18
23 บ้านโรงหลวง เทศบาลตำบลบางยี่โท 3 6 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6 10
24 บ้านใน เทศบาลตำบลบางยี่โท 10 9 19 1 1 2 0 0 0 0 0 0 11 10 21
25 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลบางยี่โท 10 7 17 4 3 7 0 0 0 0 0 0 14 10 24
26 ตำบลบางยี่โท เทศบาลตำบลบางยี่โท 6 1 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 13 1 14
27 วัดนาคสโมสร เทศบาลตำบลไผ่พระ 4 6 10 2 2 4 0 0 0 0 0 0 6 8 14
28 วัดป่าคาเจริญวิทยา เทศบาลตำบลโคกช้าง 22 26 48 16 8 24 0 0 0 0 0 0 38 34 72
29 ร.ร.วัดสนามไชย เทศบาลตำบลสนามชัย 8 6 14 5 3 8 0 0 0 0 0 0 13 9 22
30 ร.ร.บางไทร เทศบาลตำบลสนามชัย 9 4 13 2 7 9 0 0 0 0 0 0 11 11 22
31 ร.ร.วัดอนุกุญชราราม เทศบาลตำบลกระแชง 6 3 9 3 4 7 0 0 0 0 0 0 9 7 16
32 บ้านกระแชง เทศบาลตำบลกระแชง 16 8 24 6 2 8 0 0 0 0 0 0 22 10 32
33 วัดทางยาว เทศบาลตำบลบ้านม้า 6 4 10 3 2 5 0 0 0 0 0 0 9 6 15
34 วัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์) เทศบาลตำบลบ้านกลึง 8 8 16 4 1 5 0 0 0 0 0 0 12 9 21
35 ร.ร.บ้านเชียงรากน้อย เทศบาลตำบลโพแตง 4 9 13 7 3 10 0 0 0 0 0 0 11 12 23
36 ร.ร.วัดโพธิ์แตงใต้ เทศบาลตำบลโพแตง 1 1 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0 4 5 9
37 ร.ร.วัดจุฬามณี เทศบาลตำบลบางบาล 3 3 6 4 6 10 0 0 0 0 0 0 7 9 16
38 ร.ร.วัดโบสถ์ เทศบาลตำบลบางบาล 6 4 10 3 5 8 0 0 0 0 0 0 9 9 18
39 ร.ร.วัดกอไผ่ เทศบาลตำบลบางบาล 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 5
40 บ้านบางหัก เทศบาลตำบลบางบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ร.ร.วัดไผ่ล้อม เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ 10 3 13 2 3 5 0 0 0 0 0 0 12 6 18
42 ร.ร.วัดแจ้ง เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ 4 8 12 1 5 6 0 0 0 0 0 0 5 13 18
43 ร.ร.วัดนกกระจาบ เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ 8 3 11 2 6 8 0 0 0 0 0 0 10 9 19
44 บ้านม่วงหวาน เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ 11 5 16 12 7 19 0 0 0 0 0 0 23 12 35
45 ร.ร.วัดพระขาว เทศบาลตำบลพระขาว 5 7 12 4 1 5 0 0 0 0 0 0 9 8 17
46 อบต.บ้านคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลัง 4 10 14 3 8 11 0 0 0 0 0 0 7 18 25
47 อบต.กบเจา เทศบาลตำบลกบเจา 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5
48 ร.ร.วัดน้ำเต้า เทศบาลตำบลน้ำเต้า 10 10 20 2 3 5 0 0 0 0 0 0 12 13 25
49 ร.ร.วัดสีกุก เทศบาลตำบลน้ำเต้า 5 6 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8 6 14
50 บางหลวง เทศบาลตำบลน้ำเต้า 9 9 18 2 1 3 0 0 0 0 0 0 11 10 21
51 วัดตะกู เทศบาลตำบลน้ำเต้า 3 6 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 5 8 13
52 ทางช้าง เทศบาลตำบลน้ำเต้า 2 2 4 3 1 4 0 1 1 0 0 0 5 4 9
รวม 355 320 675 186 198 384 44 44 88 14 8 22 599 570 1,169