ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภออุทัย

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 ร.ร.วัดนางชี เทศบาลตำบลบ้านหีบ 5 4 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 7 12
2 ทต.อุทัย เทศบาลตำบลอุทัย 19 24 43 10 9 19 0 0 0 0 0 0 29 33 62
3 อบต.ข้าวเม่า เทศบาลตำบลข้าวเม่า 8 12 20 6 8 14 0 0 0 0 0 0 14 20 34
4 บ้านดอนพุดซา เทศบาลตำบลสามบัณฑิต 29 18 47 9 6 15 0 0 0 0 0 0 38 24 62
5 วัดโพธิ์สาวหาญ เทศบาลตำบลโพสาวหาญ 9 8 17 6 6 12 0 0 0 0 0 0 15 14 29
6 วัดไทรงาม เทศบาลตำบลบ้านหีบ 6 5 11 3 4 7 0 0 0 0 0 0 9 9 18
7 ร.ร.วัดบ้านหีบ เทศบาลตำบลบ้านหีบ 6 13 19 6 3 9 0 0 0 0 0 0 12 16 28
8 วัดขุนทิพย์ เทศบาลตำบลธนู 15 24 39 8 14 22 0 0 0 0 0 0 23 38 61
9 วัดกระสังข์(เพิ่ม) เทศบาลตำบลธนู 10 6 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 6 17
10 อบต.หนองน้ำส้ม เทศบาลตำบลหนองน้ำส้ม 7 10 17 3 7 10 0 0 0 0 0 0 10 17 27
11 สนามทอง เทศบาลตำบลหนองไม้ซุง 3 4 7 3 7 10 0 0 0 0 0 0 6 11 17
12 อบต.หนองไม้ซุง เทศบาลตำบลหนองไม้ซุง 5 4 9 3 5 8 0 0 0 0 0 0 8 9 17
13 เชาวน์วัศ เทศบาลตำบลคานหาม 16 18 34 19 15 34 0 0 0 0 0 0 35 33 68
14 วัดโคกมะยม เทศบาลตำบลคานหาม 7 5 12 4 9 13 0 0 0 0 0 0 11 14 25
15 วัดคานหาม เทศบาลตำบลคานหาม 4 7 11 4 5 9 0 0 0 0 0 0 8 12 20
16 ร.ร.บ้านข่อยโทน เทศบาลตำบลเสนา 4 1 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 8 2 10
17 ร.ร.วัดอุทัย(เชาวนวิทยา) เทศบาลตำบลเสนา 2 12 14 3 3 6 1 0 1 0 0 0 6 15 21
รวม 155 175 330 92 105 197 1 0 1 0 0 0 248 280 528