ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอมหาราช

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 ท่าตอ เทศบาลตำบลท่าตอ 9 3 12 2 1 3 0 0 0 0 0 0 11 4 15
2 ทต.มหาราช เทศบาลตำบลมหาราช 14 17 31 5 6 11 0 0 0 0 0 0 19 23 42
3 บางสงบ เทศบาลตำบลบางนา 11 4 15 2 2 4 0 0 0 0 0 0 13 6 19
4 ชุมชนวัดสุเมธ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 10 3 13 4 4 8 0 0 0 0 0 0 14 7 21
5 สุวรรณเจดีย์ เทศบาลตำบลบ้านขวาง 7 7 14 0 4 4 0 0 0 0 0 0 7 11 18
6 อบต.บ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา 9 5 14 1 2 3 0 0 0 0 0 0 10 7 17
7 ทต.โรงช้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง 19 16 35 9 7 16 1 0 1 0 0 0 29 23 52
รวม 79 55 134 23 26 49 1 0 1 0 0 0 103 81 184