ย้อนกลับตารางจำนวนนักเรียน อำเภอบ้านแพรก ปีการศึกษาลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี อื่นๆ(ฝากเลี้ยง) รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ฝากเลี้ยง ชาย ฝากเลี้ยง หญิง ฝากเลี้ยง รวม ชาย หญิง รวม