ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอตารางจำนวนเด็กเล็ก อำเภอบ้านแพรก

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวมทั้งหมด
2 ปี ชาย 2 ปี หญิง 2 ปี รวม 3 ปี ชาย 3 ปี หญิง 3 ปี รวม 4 ปี ชาย 4 ปี หญิง 4 ปี รวม 5 ปี ชาย 5 ปี หญิง 5 ปี รวม ชาย หญิง รวม
1 บ้านแพรก เทศบาลตำบลสำพะเนียง 8 2 10 1 3 4 0 0 0 0 0 0 9 5 14
2 บ้านใหม่ เทศบาลตำบลสำพะเนียง 5 11 16 3 1 4 0 0 0 0 0 0 8 12 20
3 สำพะเนียง เทศบาลตำบลสำพะเนียง 6 0 6 2 3 5 0 0 0 0 0 0 8 3 11
4 ร.ร.วัดนครโปรดสัตว์ เทศบาลตำบลคลองน้อย 6 7 13 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8 15
5 ร.ร.วัดไก่เตี้ย เทศบาลตำบลคลองน้อย 2 5 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 7 9
6 สองห้อง เทศบาลตำบลคลองน้อย 9 3 12 2 2 4 0 0 0 0 0 0 11 5 16
7 ทต.บ้านแพรก เทศบาลตำบลบ้านแพรก 22 14 36 3 3 6 0 0 0 0 0 0 25 17 42
รวม 58 42 100 12 15 27 0 0 0 0 0 0 70 57 127