สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

28 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

10,384 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง


ห้องเรียน

คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

เลือกดูนักเรียนตามชั้นดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 3014100101 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) หมู่1 เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา 061-8436350 ปกติ อนุบาล-ประถม
2 3014100102 วัดป่าคา (เจริญวิทยา) หมู่ 3 โคกช้าง บางไทร - ปกติ อนุบาล-มัธยม
3 3014200101 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 1/99 ม.8 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 035-242130 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
4 3014200102 เทศบาลวัดเขียน 36161 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา 035-251923 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
5 3014200103 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 19/99 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา 035-706066 ปกติ อนุบาล-ประถม
6 3014200104 เทศบาลวัดศาลาปูน 36161 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 035-256693 ปกติ อนุบาล-ประถม
7 3014200105 เทศบาลวัดรัตนชัย 35796 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 035-241829 ปกติ อนุบาล-ประถม
8 3014200106 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 36161 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา 035-251060 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
9 3014200107 เทศบาลวัดป่าโค 36161 หันตรา พระนครศรีอยุธยา 035-243031 ปกติ อนุบาล-ประถม
10 3014200108 เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 36161 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 0-3524-1966,0-3532-4010 ปกติ อนุบาล-มัธยม
11 3014200201 เทศบาลวัดแค - ท่าเรือ ท่าเรือ 035-341744 ปกติ อนุบาล-ประถม
12 3014200202 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล - ท่าเรือ ท่าเรือ 0-3534-1088 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
13 3014200203 เทศบาลวัดกลาง - ท่าเรือ ท่าเรือ 0-3534-1700 ปกติ อนุบาล-ประถม
14 3014200301 เสนาบดี - เสนา เสนา 0-3520-3220 ปกติ อนุบาล-ประถม
15 3014200401 เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 29 บางนมโค เสนา 035 - 203183 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
16 3014200402 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 36 บางนมโค เสนา 035-201510 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
17 3014200403 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 42 บางนมโค เสนา 035-788406 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
18 3014200501 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 33 หมู่ 3 เจ้าเจ็ด เสนา 035-786259 ปกติ อนุบาล-ประถม
19 3014200601 เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 42074 ท่าหลวง ท่าเรือ 035-802777 ปกติ อนุบาล-ประถม
20 3014200701 วัดวิเวกวายุพัด 73 คลองจิก บางปะอิน 083-3585121 ปกติ อนุบาล-ประถม
21 3014200702 คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) - คลองจิก บางปะอิน 035-750036 ปกติ อนุบาล
22 3014200801 วัดสามกอ หมู 2 สามกอ เสนา 035-201508 ปกติ อนุบาล-ประถม
23 3014200901 อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง 39 หมู่ 7 บ้านเลน บางปะอิน 035-263359 ปกติ อนุบาล
24 3014201001 เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว - สำพะเนียง บ้านแพรก 035-386213 ปกติ อนุบาล-ประถม
25 3014201301 อนุบาลเทศบาลผักไผ่ ผักไห่ ผักไห่ 064-1427125, 086-6189955 ปกติ
26 3014300101 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) - รางจรเข้ เสนา 035-246940 ปกติ อนุบาล-ประถม