ย้อนกลับ

จำนวนนักเรียนในสังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม(สายสามัญ)
ตารางจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด
ม.1 ชาย ม.1 หญิง ม.2 ชาย ม.2 หญิง ม.3 ชาย ม.3 หญิง ม.4 ชาย ม.4 หญิง ม.5 ชาย ม.5 หญิง ม.6 ชาย ม.6 หญิง ชาย หญิง รวม