มหาวิทยาลัย

5 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

8,810 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง


ห้องเรียน

583 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิง

เลือกดูจำนวนนักศึกษาดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 1412119800 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) หันตรา พระนครศรีอยุธยา 0-35242554
2 1412119801 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) ท่าวาสุกรี ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 035 324 180 ปกติ
3 1414115100 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 0-35322076-9
4 1414223000 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา วัดตูม พระนครศรีอยุธยา 0-35713556-9
5 51000145 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ลำไทร วังน้อย 0-3524-8000