มหาวิทยาลัย

4 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

10,251 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

467 ห้อง


ห้องเรียน

คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิง

เลือกดูจำนวนนักศึกษาดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 1412119800 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(หันตรา) หันตรา พระนครศรีอยุธยา 0-35242554
2 1412119801 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา
3 1414115100 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 0-35322076-9
4 1414223000 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา วัดตูม พระนครศรีอยุธยา 0-35713556-9