ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

282 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

8,003 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง


ห้องเรียน

652 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

ค้นหาจำนวนนักเรียนแต่ละอำเภอ

                                 

ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 3014400101 ศพด.รร.วัดโตนดเตี้ย - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
2 3014400102 ศพด.รร.บ้านช้าง - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
3 3014400103 ศพด.รร.วัดตะบอง - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
4 3014400104 ศพด.รร.วัดช่างทอง - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
5 3014400105 ศพด.รร.วัดสง่างาม - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
6 3014400106 ศพด.รร.ชายนาพัฒนา - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
7 3014400107 ศพด.รร.วัดแก้วตา - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
8 3014400108 ศพด.รร.วัดอุโลม - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
9 3014400109 ศพด.รร.วัดโพธิ์ - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
10 3014400110 ศพด.รร.วัดน้ำเต้า - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
11 3014500101 ศพด.เทศบาลตำบลท่าเรือ - ท่าเรือ ท่าเรือ ปกติ
12 3014500201 ศพด.เทศบาลตำบลท่าหลวง - ท่าหลวง ท่าเรือ ปกติ
13 3014500301 ศพด.วัดเรือแข่ง - นครหลวง นครหลวง ปกติ
14 3014500302 ศพด.วัดลาย(ทวีปัญญา) - นครหลวง นครหลวง ปกติ
15 3014500303 ศพด.นครหลวง - นครหลวง นครหลวง ปกติ
16 3014500401 ศพด.บ้านสันเจ้า - อรัญญิก นครหลวง ปกติ
17 3014500402 ศพด.วัดน้อย - อรัญญิก นครหลวง ปกติ
18 3014500403 ศพด.วัดมเหยงค์ - อรัญญิก นครหลวง ปกติ
19 3014500404 ศพด.วัดทอง - อรัญญิก นครหลวง ปกติ
20 3014500501 ศพด.ตำบลเต่าเล่า - บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
21 3014500502 ศพด.ตำบลบางซ้าย - บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
22 3014500503 ศพด.ตำบลแก้วฟ้า - บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
23 3014500601 ศพด.ร.ร.วัดท่าซุงทักษิณา - บางไทร บางไทร ปกติ
24 3014500602 ศพด.ศรีบางไทร - บางไทร บางไทร ปกติ
25 3014500603 ศพด.ร.ร.บ้านบางพลี - บางไทร บางไทร ปกติ
26 3014500604 ศพด.ร.ร.วัดไทรโสภณ - บางไทร บางไทร ปกติ
27 3014500605 ศพด.ร.ร.วัดไม้ตราสมาชิการาม - บางไทร บางไทร ปกติ
28 3014500701 ศพด.บ้านราชคราม - ราชคราม บางไทร ปกติ
29 3014500702 ศพด.บ้านช้างใหญ่ - ราชคราม บางไทร ปกติ
30 3014500801 ศพด.ร.ร.วัดโบสถ์ - บางบาล บางบาล ปกติ
31 3014500802 ศพด.บ้านบางหัก - บางบาล บางบาล ปกติ
32 3014500803 ศพด.ร.ร.วัดกอไผ่ - บางบาล บางบาล ปกติ
33 3014500804 ศพด.ร.ร.วัดจุฬามณี - บางบาล บางบาล ปกติ
34 3014500901 ศพด.ร.ร.วัดไผ่ล้อม - มหาพราหมณ์ บางบาล ปกติ
35 3014500902 ศพด.ร.ร.วัดแจ้ง - มหาพราหมณ์ บางบาล ปกติ
36 3014500903 ศพด.ร.ร.วัดนกกระจาบ - มหาพราหมณ์ บางบาล ปกติ
37 3014500904 ศพด.บ้านม่วงหวาน - มหาพราหมณ์ บางบาล ปกติ
38 3014501001 ศพด.วัดนาค - บางปะหัน บางปะหัน ปกติ
39 3014501002 ศพด.ทต.บางปะหัน (วัดค่าย) - บางปะหัน บางปะหัน ปกติ
40 3014501101 ศพด.ร.ร.วัดวิเวกวายุพัด - คลองจิก บางปะอิน ปกติ
41 3014501102 ศพด.ร.ร.คลองจิก(สุขสิน) - คลองจิก บางปะอิน ปกติ
42 3014501201 ศพด.เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย - เชียงรากน้อย บางปะอิน ปกติ
43 3014501301 ศพด.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ - ตลาดเกรียบ บางปะอิน ปกติ
44 3014501401 ศพด.บ้านบางกระสั้น - บางกระสั้น บางปะอิน ปกติ
45 3014501402 ศพด.ร.ร.วัดบางเคียน - บางกระสั้น บางปะอิน ปกติ
46 3014501403 ศพด.ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม - บางกระสั้น บางปะอิน ปกติ
47 3014501501 ศพด.เทศบาลตำบลบางปะอิน - บางปะอิน บางปะอิน ปกติ
48 3014501601 ศพด.ทม.บ้านกรด - บ้านกรด บางปะอิน ปกติ
49 3014501701 ศพด.บ้านสร้าง - บ้านสร้าง บางปะอิน ปกติ
50 3014501801 ศพด.ทต.ปราสาททอง - ปราสาททอง บางปะอิน ปกติ
51 3014501901 ศพด.ทต.พระอินทราชา - พระอินท์ราชา บางปะอิน ปกติ
52 3014502001 ศพด.เทศบาลตำบลบ้านแพรก - บ้านแพรก บ้านแพรก ปกติ
53 3014502101 ศพด.ร.ร.วัดบ้านอ้อ - ผักไห่ ผักไห่ ปกติ
54 3014502102 ศพด.ร.ร.วัดตาลานใต้ - ผักไห่ ผักไห่ ปกติ
55 3014502103 ศพด.เทศบาลเมืองผักไห่ - ผักไห่ ผักไห่ ปกติ
56 3014502104 ศพด.ร.ร.วัดตาลานเหนือ - ผักไห่ ผักไห่ ปกติ
57 3014502201 ศพด.ทต.ลาดชะโด - ลาดชะโด ผักไห่ ปกติ
58 3014502301 ศพด.ทน.พระนครศรีฯ - พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
59 3014502401 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอโยธยา หมู่ 4 (วัดประดู่ทรงธรรม) - เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
60 3014502402 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอโยธยา หมู่ 5 (วัดพระญาติการาม) - เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
61 3014502501 ศพด.วัดเจริญธรรม - ภาชี ภาชี ปกติ
62 3014502502 ศพด.วัดอุทการาม - ภาชี ภาชี ปกติ
63 3014502601 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมหาราช - มหาราช มหาราช ปกติ
64 3014502701 ศพด.ทต.โรงช้าง - โรงช้าง มหาราช ปกติ
65 3014502801 ศพด.ปากคลองเมฆ - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ปกติ
66 3014502901 ศพด.วัดลาดบัวหลวง - สามเมือง ลาดบัวหลวง ปกติ
67 3014502902 ศพด.วัดตรีพาราสีมาเขต - สามเมือง ลาดบัวหลวง ปกติ
68 3014502903 ศพด.วิทยานนท์ - สามเมือง ลาดบัวหลวง ปกติ
69 3014503001 ศพด.ทม.ลำตาเสา - ลำตาเสา วังน้อย ปกติ
70 3014503101 ศพด.วัดเจ้าเจ็ดใน - เจ้าเจ็ด เสนา ปกติ
71 3014503102 ศพด.ร.ร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก - เจ้าเจ็ด เสนา ปกติ
72 3014503201 ศพด.วัดมารวิชัย - บางนมโค เสนา ปกติ
73 3014503202 ศพด.เทศบาลตำบลบางนมโค - บางนมโค เสนา ปกติ
74 3014503203 ศพด.วัดสุธาโภชน์ - บางนมโค เสนา ปกติ
75 3014503301 ศพด.วัดสามกอ - สามกอ เสนา ปกติ
76 3014503302 ศพด.วัดบ้านแพน - สามกอ เสนา ปกติ
77 3014503401 ศพด.เทศบาลตำบลหัวเวียง (บ้านกระทุ่ม) - หัวเวียง เสนา ปกติ
78 3014503402 ศพด.เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดบางกระทิง) - หัวเวียง เสนา ปกติ
79 3014503403 ศพด.เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดหัวเวียง) - หัวเวียง เสนา ปกติ
80 3014503404 ศพด.เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์) - หัวเวียง เสนา ปกติ
81 3014503405 ศพด.เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดโบสถ์) - หัวเวียง เสนา ปกติ
82 3014503501 ศพด.ทต.อุทัย - อุทัย อุทัย ปกติ
83 3014600101 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา - จำปา ท่าเรือ ปกติ
84 3014600201 ศพด.วัดจงกลณี - ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ ปกติ
85 3014600202 ศพด.วัดสฎางค์ - ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ ปกติ
86 3014600301 ศพด.วัดไก่จ้น - ท่าหลวง ท่าเรือ ปกติ
87 3014600302 ศพด.หัวหิน - ท่าหลวง ท่าเรือ ปกติ
88 3014600401 ศพด.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม - บ้านร่อม ท่าเรือ ปกติ
89 3014600402 ศพด.วัดดอนประดู่ - บ้านร่อม ท่าเรือ ปกติ
90 3014600501 ศพด.บ้านอรัญญิก - ปากท่า ท่าเรือ ปกติ
91 3014600601 ศพด.อบต.โพธิ์เอน - โพธิ์เอน ท่าเรือ ปกติ
92 3014600701 ศพด.อบต.วังแดง - วังแดง ท่าเรือ ปกติ
93 3014600801 ศพด.วัดนางคุ่ม - ศาลาลอย ท่าเรือ ปกติ
94 3014600802 ศพด.วัดศาลาลอย - ศาลาลอย ท่าเรือ ปกติ
95 3014600901 ศพด.ทุ่งมน - หนองขนาก ท่าเรือ ปกติ
96 3014600902 ศพด.บ่อแร่ - หนองขนาก ท่าเรือ ปกติ
97 3014600903 ศพด.หนองกระเบียน - หนองขนาก ท่าเรือ ปกติ
98 3014601001 ศพด.วัดทองทรงธรรม - คลองสะแก นครหลวง ปกติ
99 3014601002 ศพด.บ้านสวนกล้วย - คลองสะแก นครหลวง ปกติ
100 3014601101 ศพด.ตำบลบ่อโพง - บ่อโพง นครหลวง ปกติ
101 3014601201 ศพด.วัดบ้านชุ้ง - บ้านชุ้ง นครหลวง ปกติ
102 3014601301 ศพด.วัดละมุด - ปากจั่น นครหลวง ปกติ
103 3014601401 ศพด.วัดปรีดาราม - แม่ลา นครหลวง ปกติ
104 3014601501 ศพด.อบต.หนองปลิง - หนองปลิง นครหลวง ปกติ
105 3014601601 ศพด.วัดเทพมงคล - เทพมงคล บางซ้าย ปกติ
106 3014601602 ศพด.วัดมฤคทายวัน - เทพมงคล บางซ้าย ปกติ
107 3014601603 ศพด.วัดสุคนธาราม - เทพมงคล บางซ้าย ปกติ
108 3014601701 ศพด.วัดวังชะโด - บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
109 3014601702 ศพด.คอตัน - บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
110 3014601801 ศพด.สามเพลง - ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
111 3014601802 ศพด.บ้านลำโพธิ์ทอง - ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
112 3014601803 ศพด.วัดโคกตาพรหม - ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
113 3014601804 ศพด.ลำวังชัน - ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
114 3014601805 ศพด.วัดทางหลวง - ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
115 3014601901 ศพด.อบต.วังพัฒนา - วังพัฒนา บางซ้าย ปกติ
116 3014602001 ศพด.ร.ร.วัดอนุกุญชราราม - กระแชง บางไทร ปกติ
117 3014602002 ศพด.บ้านกระแชง - กระแชง บางไทร ปกติ
118 3014602101 ศพด.อบต.โคกช้าง - โคกช้าง บางไทร ปกติ
119 3014602201 ศพด.บ้านใน - บางยี่โท บางไทร ปกติ
120 3014602202 ศพด.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) - บางยี่โท บางไทร ปกติ
121 3014602203 ศพด.บ้านช่างเหล็ก - บางยี่โท บางไทร ปกติ
122 3014602204 ศพด.ตำบลบางยี่โท - บางยี่โท บางไทร ปกติ
123 3014602205 ศพด.บ้านโรงหลวง - บางยี่โท บางไทร ปกติ
124 3014602301 ศพด.วัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์) - บ้านกลึง บางไทร ปกติ
125 3014602401 ศพด.วัดทางยาว - บ้านม้า บางไทร ปกติ
126 3014602501 ศพด.วัดนาคสโมสร - ไผ่พระ บางไทร ปกติ
127 3014602601 ศพด.ร.ร.วัดโพธิ์แตงใต้ - โพแตง บางไทร ปกติ
128 3014602602 ศพด.ร.ร.บ้านเชียงรากน้อย - โพแตง บางไทร ปกติ
129 3014602701 ศพด.ร.ร.บางไทร - สนามชัย บางไทร ปกติ
130 3014602702 ศพด.ร.ร.วัดสนามไชย - สนามชัย บางไทร ปกติ
131 3014602801 ศพด.อบต.กบเจา - กบเจา บางบาล ปกติ
132 3014602901 ศพด.บางหลวง - น้ำเต้า บางบาล ปกติ
133 3014602902 ศพด.ร.ร.วัดน้ำเต้า - น้ำเต้า บางบาล ปกติ
134 3014602903 ศพด.ทางช้าง - น้ำเต้า บางบาล ปกติ
135 3014602904 ศพด.ตำบลวัดตะกู - น้ำเต้า บางบาล ปกติ
136 3014602905 ศพด.ร.ร.วัดสีกุก - น้ำเต้า บางบาล ปกติ
137 3014603001 ศพด.อบต.บ้านคลัง - บ้านคลัง บางบาล ปกติ
138 3014603101 ศพด.ร.ร.วัดพระขาว - พระขาว บางบาล ปกติ
139 3014603201 ศพด.ตานิม - ตานิม บางปะหัน ปกติ
140 3014603202 ศพด.ร.ร.วัดโตนด - ตานิม บางปะหัน ปกติ
141 3014603301 ศพด.อบต.ทับน้ำ - ทับน้ำ บางปะหัน ปกติ
142 3014603401 ศพด.วัดบางเดื่อ - บางเดื่อ บางปะหัน ปกติ
143 3014603501 ศพด.อบต.บางปะหัน - บางปะหัน บางปะหัน ปกติ
144 3014603601 ศพด.ร.ร.วัดบางเพลิง - บ้านขล้อ บางปะหัน ปกติ
145 3014603602 ศพด.อบต.บ้านขล้อ - บ้านขล้อ บางปะหัน ปกติ
146 3014603701 ศพด.ร.ร.วัดประมุง - บ้านลี่ บางปะหัน ปกติ
147 3014603702 ศพด.ร.ร.วัดอินกัลยา - บ้านลี่ บางปะหัน ปกติ
148 3014603801 ศพด.วัดนนทรีย์ - พุทเลา บางปะหัน ปกติ
149 3014603802 ศพด.วัดโคก - พุทเลา บางปะหัน ปกติ
150 3014603901 ศพด.ตำบลขยาย - โพธิ์สามต้น บางปะหัน ปกติ
151 3014603905 ศพด.อบต.โพธิ์สามต้น - โพธิ์สามต้น บางปะหัน ปกติ
152 3014604001 ศพด.ร.ร.วัดทางกลาง - เสาธง บางปะหัน ปกติ
153 3014604002 ศพด.ร.ร.วัดเสาธง - เสาธง บางปะหัน ปกติ
154 3014604101 ศพด.ร.ร.วัดไก่ - หันสัง บางปะหัน ปกติ
155 3014604102 ศพด.ร.ร.วัดตลาด - หันสัง บางปะหัน ปกติ
156 3014604201 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด - เกาะเกิด บางปะอิน ปกติ
157 3014604301 ศพด.โรงเรียนราษฎร์บำรุง - ตลิ่งชัน บางปะอิน ปกติ
158 3014604302 ศพด.โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร - ตลิ่งชัน บางปะอิน ปกติ
159 3014604401 ศพด.อบต.บางปะแดง - บางประแดง บางปะอิน ปกติ
160 3014604501 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแป้ง - บ้านแป้ง บางปะอิน ปกติ
161 3014604601 ศพด.บ้านพลับ - บ้านพลับ บางปะอิน ปกติ
162 3014604701 ศพด.ขนอนหลวง - บ้านโพ บางปะอิน ปกติ
163 3014604702 ศพด.อบต.บ้านโพ - บ้านโพ บางปะอิน ปกติ
164 3014604801 ศพด.ร.ร.เสริมปัญญา - บ้านหว้า บางปะอิน ปกติ
165 3014604802 ศพด.ร.ร.วัดบ้านหว้า - บ้านหว้า บางปะอิน ปกติ
166 3014604901 ศพด.วัดยม - วัดยม บางปะอิน ปกติ
167 3014605001 ศพด.วัดสามเรือน - สามเรือน บางปะอิน ปกติ
168 3014605101 ศพด.ร.ร.วัดไก่เตี้ย - คลองน้อย บ้านแพรก ปกติ
169 3014605102 ศพด.ตำบลสองห้อง - คลองน้อย บ้านแพรก ปกติ
170 3014605103 ศพด.ร.ร.วัดนครโปรดสัตว์ - คลองน้อย บ้านแพรก ปกติ
171 3014605201 ศพด.สำพะเนียง - สำพะเนียง บ้านแพรก ปกติ
172 3014605202 ศพด.บ้านแพรก - สำพะเนียง บ้านแพรก ปกติ
173 3014605203 ศพด.บ้านใหม่ - สำพะเนียง บ้านแพรก ปกติ
174 3014605301 ศพด.ตำบลกุฎี - กุฎี ผักไห่ ปกติ
175 3014605401 ศพด.อบต.ดอนลาน - ดอนลาน ผักไห่ ปกติ
176 3014605402 ศพด.ลำตะเคียน - ดอนลาน ผักไห่ ปกติ
177 3014605501 ศพด.อบต.ท่าดินแดง - ท่าดินแดง ผักไห่ ปกติ
178 3014605601 ศพด.นาคู - นาคู ผักไห่ ปกติ
179 3014605701 ศพด.อบต.บ้านแค - บ้านแค ผักไห่ ปกติ
180 3014605801 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด - ลาดชิด ผักไห่ ปกติ
181 3014605901 ศพด.อบต.ลาดน้ำเค็ม - ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ ปกติ
182 3014606001 ศพด.อบต.หน้าโคก - หน้าโคก ผักไห่ ปกติ
183 3014606101 ศพด.บ้านเสือขาม - เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
184 3014606102 ศพด.บ้านมอญ - เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
185 3014606201 ศพด.ต.คลองตะเคียน - คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
186 3014606301 ศพด.อบต.คลองสระบัว - คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา ปกติ
187 3014606401 ศพด.อบต.บ้านเกาะ - บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา ปกติ
188 3014606501 ศพด.วัดกษัตราธิราช - บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
189 3014606502 ศพด.วัดพระงาม - บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
190 3014606601 ศพด.อบต.บ้านใหม่ - บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา ปกติ
191 3014606701 ศพด.วัดช้าง - ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
192 3014606702 ศพด.วัดปากกราน - ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
193 3014606703 ศพด.วัดกลางปากกราน - ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
194 3014606704 ศพด.วัดทำใหม่ - ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
195 3014606705 ศพด.บ้านในคลอง - ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
196 3014606801 ศพด.อบต.ภูเขาทอง - ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา ปกติ
197 3014606901 ศพด.อบต.ลุมพลี - ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา ปกติ
198 3014607001 ศพด.วัดตูม - วัดตูม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
199 3014607002 ศพด.วัดช้างใหญ่ - วัดตูม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
200 3014607101 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ - สวนพริก พระนครศรีอยุธยา ปกติ
201 3014607201 ศพด.พรพินิตพิทยาคาร - สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
202 3014607202 ศพด.วัดพุธไธศวรรย์ - สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
203 3014607301 ศพด.บ้านหันตรา - หันตรา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
204 3014607401 ศพด.อบต.กระจิว - กระจิว ภาชี ปกติ
205 3014607501 ศพด.บ้านโคกกรวด - โคกม่วง ภาชี ปกติ
206 3014607502 ศพด.ดอนข่อย - โคกม่วง ภาชี ปกติ
207 3014607503 ศพด.วัดโคกสังข์ - โคกม่วง ภาชี ปกติ
208 3014607504 ศพด.ชุมชนโคกม่วง(อบต.) - โคกม่วง ภาชี ปกติ
209 3014607601 ศพด.ร.ร.วัดวิมลสุนทร - ดอนหญ้านาง ภาชี ปกติ
210 3014607602 ศพด.ตะโกดอนหญ้านาง - ดอนหญ้านาง ภาชี ปกติ
211 3014607701 ศพด.วัดนาอุ่น - ไผ่ล้อม ภาชี ปกติ
212 3014607702 ศพด.อบต.ไผ่ล้อม - ไผ่ล้อม ภาชี ปกติ
213 3014607801 ศพด.หนองบัว - พระแก้ว ภาชี ปกติ
214 3014607901 ศพด. ร.ร.ชุมชนวัดระโสม - ระโสม ภาชี ปกติ
215 3014607902 ศพด. ร.ร.วัดหนองนาง - ระโสม ภาชี ปกติ
216 3014607903 ศพด. ร.ร.วัดมาบโพธิ์ - ระโสม ภาชี ปกติ
217 3014607904 ศพด. ร.ร.วัดผดุงธรรม - ระโสม ภาชี ปกติ
218 3014608001 ศพด.โรงเรียนวัดหนองเป้า - หนองน้ำใส ภาชี ปกติ
219 3014608101 ศพด.ท่าตอ - ท่าตอ มหาราช ปกติ
220 3014608201 ศพด.บางสงบ - บางนา มหาราช ปกติ
221 3014608301 ศพด.สุวรรณเจดีย์ - บ้านขวาง มหาราช ปกติ
222 3014608401 ศพด.อบต.บ้านนา - บ้านนา มหาราช ปกติ
223 3014608501 ศพด.ชุมชนวัดสุเมธ - บ้านใหม่ มหาราช ปกติ
224 3014608601 ศพด.รอซีดี - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
225 3014608602 ศพด.ประสิทธิวิทยา - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
226 3014608603 ศพด.มาลีอีสงเคราะห์ - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
227 3014608604 ศพด.วัดราษฎร์ปุณณาราม - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
228 3014608701 ศพด.บ้านคู้มักเม่า - คู้สลอด ลาดบัวหลวง ปกติ
229 3014608702 ศพด.อบต.คู้สลอด - คู้สลอด ลาดบัวหลวง ปกติ
230 3014608801 ศพด.อบต.พระยาบันลือ - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
231 3014608901 ศพด.วัดอินทอารี - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ปกติ
232 3014608902 ศพด.วัดสุทธาวาส - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
233 3014608903 ศพด.วัดหญ้าไทร - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ปกติ
234 3014609001 ศพด.โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง - สิงหนาท ลาดบัวหลวง ปกติ
235 3014609002 ศพด.หงส์ประภาสประสิทธิ์ - สิงหนาท ลาดบัวหลวง ปกติ
236 3014609101 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) - หลักชัย ลาดบัวหลวง ปกติ
237 3014609102 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) - หลักชัย ลาดบัวหลวง ปกติ
238 3014609103 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม - หลักชัย ลาดบัวหลวง ปกติ
239 3014609201 ศพด.อบต.ข้าวงาม - ข้าวงาม วังน้อย ปกติ
240 3014609301 ศพด.อบต.ชะแมบ - ชะแมบ วังน้อย ปกติ
241 3014609401 ศพด.วัดสุคันธาราม - บ่อตาโล่ วังน้อย ปกติ
242 3014609402 ศพด.มุสลิมบำรุง - บ่อตาโล่ วังน้อย ปกติ
243 3014609501 ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พยอม - พยอม วังน้อย ปกติ
244 3014609601 ศพด.วัดกุฎีประสิทธิ์ - ลำไทร วังน้อย ปกติ
245 3014609602 ศพด.หมู่บ้านเจษฎา 7 - ลำไทร วังน้อย ปกติ
246 3014609603 ศพด.หมู่บ้านเจษฎา 6 - ลำไทร วังน้อย ปกติ
247 3014609604 ศพด.ลาดทราย - ลำไทร วังน้อย ปกติ
248 3014609701 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา - วังจุฬา วังน้อย ปกติ
249 3014609801 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย - วังน้อย วังน้อย ปกติ
250 3014609901 ศพด.อบต.สนับทึบ - สนับทึบ วังน้อย ปกติ
251 3014610001 ศพด.อบต.หันตะเภา - หันตะเภา วังน้อย ปกติ
252 3014610101 ศพด.ร.ร.วัดแก้วสุวรรณ - ชายนา เสนา ปกติ
253 3014610102 ศพด.ร.ร.วัดปิ่นแก้ว - ชายนา เสนา ปกติ
254 3014610103 ศพด.ร.ร.วัดไชยภูมิ - ชายนา เสนา ปกติ
255 3014610203 ศพด.รร.วัดจรเข้ไล่ - ดอนทอง เสนา ปกติ
256 3014610301 ศพด.วัดโพธิ์ - บ้านแพน เสนา ปกติ
257 3014610302 ศพด.วัดโบสถ์(วงศ์พานิช) - บ้านแพน เสนา ปกติ
258 3014610401 ศพด.ร.ร.วัดกระโดงทอง - บ้านโพธิ์ เสนา ปกติ
259 3014610402 ศพด.วัดกลาง - บ้านโพธิ์ เสนา ปกติ
260 3014610501 ศพด.ร.ร.จุฬาราษฎร์วิทยา - บ้านหลวง เสนา ปกติ
261 3014610601 ศพด.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ - มารวิชัย เสนา ปกติ
262 3014610602 ศพด.อบต.มารวิชัย หมุ่ที่ 4 - มารวิชัย เสนา ปกติ
263 3014610701 ศพด.อบต.รางจรเข้ - รางจรเข้ เสนา ปกติ
264 3014610801 ศพด.อบต.ลาดงา - ลาดงา เสนา ปกติ
265 3014610901 ศพด.วัดสามตุ่ม - สามตุ่ม เสนา ปกติ
266 3014610902 ศพด.วัดคู้สลอด - สามตุ่ม เสนา ปกติ
267 3014611001 ศพด.อบต.ข้าวเม่า - ข้าวเม่า อุทัย ปกติ
268 3014611101 ศพด.วัดโคกมะยม - คานหาม อุทัย ปกติ
269 3014611102 ศพด.วัดคานหาม - คานหาม อุทัย ปกติ
270 3014611103 ศพด.เชาวน์วัศ - คานหาม อุทัย ปกติ
271 3014611201 ศพด.วัดกระสังข์(เพิ่ม) - ธนู อุทัย ปกติ
272 3014611202 ศพด.วัดขุนทิพย์ - ธนู อุทัย ปกติ
273 3014611301 ศพด.ร.ร.วัดนางชี - บ้านหีบ อุทัย ปกติ
274 3014611302 ศพด.รร.วัดไทรงาม - บ้านหีบ อุทัย ปกติ
275 3014611303 ศพด.ร.ร.วัดบ้านหีบ - บ้านหีบ อุทัย ปกติ
276 3014611401 ศพด.วัดโพธิ์สาวหาญ - โพสาวหาญ อุทัย ปกติ
277 3014611501 ศพด.บ้านดอนพุดซา - สามบัณฑิต อุทัย ปกติ
278 3014611601 ศพด.ร.ร.บ้านข่อยโทน - เสนา อุทัย ปกติ
279 3014611602 ศพด.ร.ร.วัดอุทัย(เชาวนวิทยา) - เสนา อุทัย ปกติ
280 3014611701 ศพด.อบต.หนองน้ำส้ม - หนองน้ำส้ม อุทัย ปกติ
281 3014611801 ศพด.อบต.หนองไม้ซุง - หนองไม้ซุง อุทัย ปกติ
282 3014611802 ศพด.สนามทอง - หนองน้ำส้ม อุทัย ปกติ