ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

286 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

8,111 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง


ห้องเรียน

คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

ค้นหาจำนวนนักเรียนแต่ละอำเภอดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 20091 บ้านช้างใหญ่ ราชคราม บางซ้าย ปกติ
2 20268 อบต.ไผ่ล้อม ไผ่ล้อม ภาชี ปกติ
3 20269 อบต.ลาดงา ลาดงา เสนา ปกติ
4 20270 ร.ร.วัดนางชี บ้านหีบ อุทัย ปกติ
5 20720 เทศบาลตำบลบางปะอิน บางปะอิน บางปะหัน ปกติ
6 21052 เทศบาลตำบลท่าเรือ ท่าเรือ ท่าเรือ ปกติ
7 21194 ทม.ลำตาเสา ลำตาเสา วังน้อย ปกติ
8 21316 ทต.อุทัย อุทัย อุทัย ปกติ
9 21616 อบต.วังพัฒนา วังพัฒนา บางซ้าย ปกติ
10 21662 อบต.ชะแมบ ชะแมบ วังน้อย ปกติ
11 21663 อบต.โพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ ปกติ
12 21670 อบต.พระยาบันลือ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
13 21688 อบต.ข้าวเม่า ข้าวเม่า อุทัย ปกติ
14 21906 อบต.บ้านขล้อ บ้านขล้อ บางปะหัน ปกติ
15 22175 เทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ ผักไห่ ปกติ
16 22206 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย วังน้อย วังน้อย ปกติ
17 22219 ศรีบางไทร บางไทร บางซ้าย ปกติ
18 22408 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา วังจุฬา วังน้อย ปกติ
19 594 พรพินิตพิทยาคาร สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
20 6966 จำปา จำปา ท่าเรือ ปกติ
21 6967 หัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ ปกติ
22 6968 วัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ ปกติ
23 6969 เทศบาล ท่าหลวง ท่าเรือ ปกติ
24 6970 ชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ ปกติ
25 6971 วัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ ปกติ
26 6972 บ้านอรัญญิก ปากท่า ท่าเรือ ปกติ
27 6974 อบต.วังแดง วังแดง ท่าเรือ ปกติ
28 6975 วัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ ปกติ
29 6976 วัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ ปกติ
30 6977 บ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ ปกติ
31 6978 หนองกระเบียน หนองขนาก ท่าเรือ ปกติ
32 6979 ทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ ปกติ
33 6982 วัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ ปกติ
34 6983 วัดจงกลณี ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ ปกติ
35 6984 วัดลาย(ทวีปัญญา) นครหลวง นครหลวง ปกติ
36 6985 วัดเรือแข่ง นครหลวง นครหลวง ปกติ
37 6986 นครหลวง นครหลวง นครหลวง ปกติ
38 6987 ตำบลบ่อโพง บ่อโพง นครหลวง ปกติ
39 6988 วัดบ้านชุ้ง บ้านชุ้ง นครหลวง ปกติ
40 6989 วัดมเหยงค์ อรัญญิก นครหลวง ปกติ
41 6990 วัดน้อย อรัญญิก นครหลวง ปกติ
42 6991 วัดทอง อรัญญิก นครหลวง ปกติ
43 6992 บ้านสันเจ้า อรัญญิก นครหลวง ปกติ
44 6993 บ้านสวนกล้วย คลองสะแก นครหลวง ปกติ
45 6994 วัดทองทรงธรรม คลองสะแก นครหลวง ปกติ
46 6995 วัดปรีดาราม แม่ลา นครหลวง ปกติ
47 6996 อบต.หนองปลิง หนองปลิง นครหลวง ปกติ
48 6997 วัดละมุด ปากจั่น นครหลวง ปกติ
49 6998 วัดทางหลวง ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
50 6999 วัดโคกตาพรหม ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
51 7000 สามเพลง ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
52 7001 ลำวังชัน ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
53 7002 บ้านลำโพธิ์ทอง ปลายกลัด บางซ้าย ปกติ
54 7003 วัดวังชะโด บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
55 7004 คอตัน บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
56 7008 วัดมฤคทายวัน เทพมงคล บางซ้าย ปกติ
57 7009 วัดสุคนธาราม เทพมงคล บางซ้าย ปกติ
58 7010 วัดเทพมงคล เทพมงคล บางซ้าย ปกติ
59 7011 ตำบลแก้วฟ้า บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
60 7012 ตำบลเต่าเล่า บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
61 7013 ตำบลบางซ้าย บางซ้าย บางซ้าย ปกติ
62 7014 ร.ร.บ้านบางพลี บางไทร บางซ้าย ปกติ
63 7015 ร.ร.วัดไทรโสภณ บางไทร บางซ้าย ปกติ
64 7016 ร.ร.วัดไม้ตราสมาชิการาม บางไทร บางซ้าย ปกติ
65 7017 ร.ร.วัดท่าซุงทักษิณา บางไทร บางซ้าย ปกติ
66 7021 บ้านราชคราม ราชคราม บางซ้าย ปกติ
67 7022 บ้านช่างเหล็ก บางยี่โท บางซ้าย ปกติ
68 7023 บ้านโรงหลวง บางยี่โท บางซ้าย ปกติ
69 7024 บ้านใน บางยี่โท บางซ้าย ปกติ
70 7025 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) บางยี่โท บางซ้าย ปกติ
71 7026 ตำบลบางยี่โท บางยี่โท บางซ้าย ปกติ
72 7027 วัดนาคสโมสร ไผ่พระ บางซ้าย ปกติ
73 7028 วัดป่าคาเจริญวิทยา โคกช้าง บางซ้าย ปกติ
74 7029 ร.ร.วัดสนามไชย สนามชัย บางซ้าย ปกติ
75 7030 ร.ร.บางไทร สนามชัย บางซ้าย ปกติ
76 7031 ร.ร.วัดอนุกุญชราราม กระแชง บางซ้าย ปกติ
77 7032 บ้านกระแชง กระแชง บางซ้าย ปกติ
78 7033 วัดทางยาว บ้านม้า บางซ้าย ปกติ
79 7034 วัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์) บ้านกลึง บางซ้าย ปกติ
80 7035 ร.ร.บ้านเชียงรากน้อย โพแตง บางซ้าย ปกติ
81 7036 ร.ร.วัดโพธิ์แตงใต้ โพแตง บางซ้าย ปกติ
82 7037 ร.ร.วัดจุฬามณี บางบาล บางซ้าย ปกติ
83 7038 ร.ร.วัดโบสถ์ บางบาล บางซ้าย ปกติ
84 7040 ร.ร.วัดกอไผ่ บางบาล บางซ้าย ปกติ
85 7042 บ้านบางหัก บางบาล บางซ้าย ปกติ
86 7043 ร.ร.วัดไผ่ล้อม มหาพราหมณ์ บางซ้าย ปกติ
87 7044 ร.ร.วัดแจ้ง มหาพราหมณ์ บางซ้าย ปกติ
88 7045 ร.ร.วัดนกกระจาบ มหาพราหมณ์ บางซ้าย ปกติ
89 7046 บ้านม่วงหวาน มหาพราหมณ์ บางซ้าย ปกติ
90 7047 ร.ร.วัดพระขาว พระขาว บางซ้าย ปกติ
91 7048 อบต.บ้านคลัง บ้านคลัง บางซ้าย ปกติ
92 7049 อบต.กบเจา กบเจา บางซ้าย ปกติ
93 7050 ร.ร.วัดน้ำเต้า น้ำเต้า บางซ้าย ปกติ
94 7051 ร.ร.วัดสีกุก น้ำเต้า บางซ้าย ปกติ
95 7052 บางหลวง น้ำเต้า บางซ้าย ปกติ
96 7053 วัดตะกู น้ำเต้า บางซ้าย ปกติ
97 7054 ทางช้าง น้ำเต้า บางซ้าย ปกติ
98 7056 ร.ร.วัดบางเพลิง บ้านขล้อ บางปะหัน ปกติ
99 7058 ร.ร.วัดประมุง บ้านลี่ บางปะหัน ปกติ
100 7059 ร.ร.วัดอินกัลยา บ้านลี่ บางปะหัน ปกติ
101 7060 อบต.ทับน้ำ ทับน้ำ บางปะหัน ปกติ
102 7061 ร.ร.วัดทางกลาง เสาธง บางปะหัน ปกติ
103 7062 ร.ร.วัดเสาธง เสาธง บางปะหัน ปกติ
104 7063 ร.ร.วัดโตนด ตานิม บางปะหัน ปกติ
105 7064 ตานิม ตานิม บางปะหัน ปกติ
106 7065 วัดนนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน ปกติ
107 7066 วัดโคก พุทเลา บางปะหัน ปกติ
108 7067 วัดนาค บางปะหัน บางปะหัน ปกติ
109 7068 ทต.บางปะหัน (วัดค่าย) บางปะหัน บางปะหัน ปกติ
110 7069 ร.ร.วัดไก่ หันสัง บางปะหัน ปกติ
111 7070 ร.ร.วัดตลาด หันสัง บางปะหัน ปกติ
112 7071 วัดดาวคะนอง โพธิ์สามต้น บางปะหัน ปกติ
113 7072 วัดโพธิ์หอม โพธิ์สามต้น บางปะหัน ปกติ
114 7073 วัดม่วง โพธิ์สามต้น บางปะหัน ปกติ
115 7074 วัดจอมเกษ โพธิ์สามต้น บางปะหัน ปกติ
116 7075 วัดบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน ปกติ
117 7076 อบต.บางปะหัน บางปะหัน บางปะหัน ปกติ
118 7080 บ้านบางกระสั้น บางกระสั้น บางปะหัน ปกติ
119 7081 ร.ร.วัดบางเคียน บางกระสั้น บางปะหัน ปกติ
120 7082 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บางกระสั้น บางปะหัน ปกติ
121 7083 บ้านสร้าง บ้านสร้าง บางปะหัน ปกติ
122 7084 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางปะหัน ปกติ
123 7087 เกาะเกิด เกาะเกิด บางปะหัน ปกติ
124 7088 ตลาดเกรียบ ตลาดเกรียบ บางปะหัน ปกติ
125 7089 อบต.บางปะแดง บางประแดง บางปะหัน ปกติ
126 7090 บ้านแป้ง บ้านแป้ง บางปะหัน ปกติ
127 7091 บ้านพลับ บ้านพลับ บางปะหัน ปกติ
128 7092 วัดยม วัดยม บางปะหัน ปกติ
129 7093 วัดสุทธิจิราราม บ้านกรด บางปะหัน ปกติ
130 7094 วัดขนอนใต้ บ้านกรด บางปะหัน ปกติ
131 7095 ร.ร.วัดสามเรือน สามเรือน บางปะอิน ปกติ
132 7096 อบต.บ้านโพ บ้านโพ บางปะหัน ปกติ
133 7097 ศพด.ขนอนหลวง บ้านโพ บางปะหัน ปกติ
134 7098 ร.ร.ราษฎร์บำรุง ตลิ่งชัน บางปะหัน ปกติ
135 7099 ร.ร.ราษฎร์นิรมิตร ตลิ่งชัน บางปะหัน ปกติ
136 7100 ทต.พระอินทราชา พระอินท์ราชา บางปะหัน ปกติ
137 7101 ร.ร.วัดวิเวกวายุพัด คลองจิก บางปะหัน ปกติ
138 7102 ร.ร.คลองจิก(สุขสิน) คลองจิก บางปะหัน ปกติ
139 7103 ร.ร.วัดบ้านหว้า บ้านหว้า บางปะหัน ปกติ
140 7104 ร.ร.เสริมปัญญา บ้านหว้า บางปะหัน ปกติ
141 7105 ทต.ปราสาททอง ปราสาททอง บางปะหัน ปกติ
142 7106 บ้านแพรก สำพะเนียง บ้านแพรก ปกติ
143 7107 บ้านใหม่ สำพะเนียง บ้านแพรก ปกติ
144 7108 สำพะเนียง สำพะเนียง บ้านแพรก ปกติ
145 7109 ร.ร.วัดนครโปรดสัตว์ คลองน้อย บ้านแพรก ปกติ
146 7110 ร.ร.วัดไก่เตี้ย คลองน้อย บ้านแพรก ปกติ
147 7111 สองห้อง คลองน้อย บ้านแพรก ปกติ
148 7112 ทต.บ้านแพรก บ้านแพรก บ้านแพรก ปกติ
149 7114 ลำตะเคียน ดอนลาน ผักไห่ ปกติ
150 7115 อบต.ดอนลาน ดอนลาน ผักไห่ ปกติ
151 7116 นาคู นาคู ผักไห่ ปกติ
152 7118 ร.ร.วัดตาลานเหนือ ผักไห่ ผักไห่ ปกติ
153 7119 ร.ร.วัดตาลานใต้ ผักไห่ ผักไห่ ปกติ
154 7120 ร.ร.วัดบ้านอ้อ ผักไห่ ผักไห่ ปกติ
155 7123 ทต.ลาดชะโด ลาดชะโด ผักไห่ ปกติ
156 7124 อบต.บ้านแค บ้านแค ผักไห่ ปกติ
157 7126 อบต.ลาดน้ำเค็ม ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ ปกติ
158 7127 ตำบลกุฎี กุฎี ผักไห่ ปกติ
159 7128 อบต.หน้าโคก หน้าโคก ผักไห่ ปกติ
160 7129 อบต.ท่าดินแดง ท่าดินแดง ผักไห่ ปกติ
161 7130 บ้านมอญ เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
162 7131 บ้านเสือขาม เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
163 7132 วัดกษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
164 7133 วัดพระงาม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
165 7134 ต.คลองตะเคียน คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
166 7135 ทม.อโยธยา(วัดพระญาติ) เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
167 7136 ทม.อโยธยา(วัดประดู่) เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
168 7137 ในคลอง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
169 7138 วัดกลางปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
170 7139 วัดช้าง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
171 7140 วัดปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
172 7141 วัดทำใหม่ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ
173 7142 วัดสว่างอารมณ์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา ปกติ
174 7144 วัดพุธไธศวรรย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
175 7145 หันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
176 7146 อบต.ภูเขาทอง ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา ปกติ
177 7147 อบต.บ้านใหม่ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา ปกติ
178 7148 อบต.คลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา ปกติ
179 7149 อบต.ลุมพลี ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา ปกติ
180 7150 อบต.บ้านเกาะ บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา ปกติ
181 7151 วัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
182 7152 วัดช้างใหญ่ วัดตูม พระนครศรีอยุธยา ปกติ
183 7153 ทน.พระนครศรีฯ พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
184 7154 ชุมชนโคกม่วง(อบต.) โคกม่วง ภาชี ปกติ
185 7155 ดอนข่อย โคกม่วง ภาชี ปกติ
186 7156 บ้านโคกกรวด โคกม่วง ภาชี ปกติ
187 7157 วัดโคกสังข์ โคกม่วง ภาชี ปกติ
188 7158 วัดเจริญธรรม ภาชี ภาชี ปกติ
189 7159 วัดอุทการาม ภาชี ภาชี ปกติ
190 7160 วัดนาอุ่น ไผ่ล้อม ภาชี ปกติ
191 7161 ตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง ภาชี ปกติ
192 7162 ร.ร.วัดวิมลสุนทร ดอนหญ้านาง ภาชี ปกติ
193 7163 หนองบัว พระแก้ว ภาชี ปกติ
194 7164 หนองเป้า หนองน้ำใส ภาชี ปกติ
195 7165 ร.ร.วัดมาบโพธิ์ ระโสม ภาชี ปกติ
196 7166 ร.ร.วัดผดุงธรรม ระโสม ภาชี ปกติ
197 7167 ร.ร.ชุมชนวัดระโสม ระโสม ภาชี ปกติ
198 7168 ร.ร.วัดหนองนาง ระโสม ภาชี ปกติ
199 7169 อบต.กระจิว กระจิว ภาชี ปกติ
200 7170 วัดสามกอ สามกอ เสนา ปกติ
201 7171 วัดบ้านแพน สามกอ เสนา ปกติ
202 7172 วัดจรเข้ไล่ ดอนทอง เสนา ปกติ
203 7173 อบต.ดอนทอง ดอนทอง เสนา ปกติ
204 7174 วัดสามตุ่ม สามตุ่ม เสนา ปกติ
205 7175 คู้สลอด สามตุ่ม เสนา ปกติ
206 7178 วัดเจ้าเจ็ดใน เจ้าเจ็ด เสนา ปกติ
207 7180 ร.ร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด เสนา ปกติ
208 7181 วัดกลาง บ้านโพธิ์ เสนา ปกติ
209 7182 ร.ร.วัดกระโดงทอง บ้านโพธิ์ เสนา ปกติ
210 7183 วัดบางนมโค บางนมโค เสนา ปกติ
211 7184 วัดสุธาโภชน์ บางนมโค เสนา ปกติ
212 7185 วัดมารวิชัย บางนมโค เสนา ปกติ
213 7186 วัดโบสถ์(วงศ์พานิช) บ้านแพน เสนา ปกติ
214 7187 วัดโพธิ์ บ้านแพน เสนา ปกติ
215 7189 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ มารวิชัย เสนา ปกติ
216 7190 อบต.มารวิชัย หมุ่ที่ 4 มารวิชัย เสนา ปกติ
217 7191 เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดหัวเวียง) หัวเวียง เสนา ปกติ
218 7193 เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดบางกระทิง) หัวเวียง เสนา ปกติ
219 7194 เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์) หัวเวียง เสนา ปกติ
220 7195 เทศบาลตำบลหัวเวียง (บ้านกระทุ่ม) หัวเวียง เสนา ปกติ
221 7196 เทศบาลตำบลหัวเวียง (โรงเรียนวัดโบสถ์) หัวเวียง เสนา ปกติ
222 7197 อบต.รางจรเข้ รางจรเข้ เสนา ปกติ
223 7198 ร.ร.วัดแก้วสุวรรณ ชายนา เสนา ปกติ
224 7199 ร.ร.วัดปิ่นแก้ว ชายนา เสนา ปกติ
225 7200 ร.ร.วัดไชยภูมิ ชายนา เสนา ปกติ
226 7201 ร.ร.จุฬาราษฎร์วิทยา บ้านหลวง เสนา ปกติ
227 7202 ท่าตอ ท่าตอ มหาราช ปกติ
228 7203 ทต.มหาราช มหาราช มหาราช ปกติ
229 7204 บางสงบ บางนา มหาราช ปกติ
230 7205 ชุมชนวัดสุเมธ บ้านใหม่ มหาราช ปกติ
231 7206 สุวรรณเจดีย์ บ้านขวาง มหาราช ปกติ
232 7207 อบต.บ้านนา บ้านนา มหาราช ปกติ
233 7208 ทต.โรงช้าง โรงช้าง มหาราช ปกติ
234 7209 ปากคลองเมฆ ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ปกติ
235 7210 วัดอินทอารี ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ปกติ
236 7211 วัดหญ้าไทร ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ปกติ
237 7212 วัดสุทธาวาส ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ปกติ
238 7213 คู้มักเม่า คู้สลอด ลาดบัวหลวง ปกติ
239 7214 อบต.คู้สลอด คู้สลอด ลาดบัวหลวง ปกติ
240 7215 วัดราษฎร์ปุณณาราม พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
241 7216 มาลีอีสงเคราะห์ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
242 7217 รอซีดี พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
243 7218 ประสิทธิวิทยา พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง ปกติ
244 7219 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบันลือฤทธิ์) หลักชัย ลาดบัวหลวง ปกติ
245 7220 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสกนิกรประชาอนุสรณ์) หลักชัย ลาดบัวหลวง ปกติ
246 7221 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม หลักชัย ลาดบัวหลวง ปกติ
247 7222 วัดราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง ปกติ
248 7223 หงส์ประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ปกติ
249 7224 วิทยานนท์ สามเมือง ลาดบัวหลวง ปกติ
250 7225 วัดลาดบัวหลวง สามเมือง ลาดบัวหลวง ปกติ
251 7226 วัดตรีพาราสีมาเขต สามเมือง ลาดบัวหลวง ปกติ
252 7235 ลาดทราย ลำไทร วังน้อย ปกติ
253 7237 หมู่บ้านเจษฎา 6 ลำไทร วังน้อย ปกติ
254 7238 วัดกุฎีประสิทธิ์ ลำไทร วังน้อย ปกติ
255 7239 หมู่บ้านเจษฎา 7 ลำไทร วังน้อย ปกติ
256 7245 อบต.หันตะเภา หันตะเภา วังน้อย ปกติ
257 7246 อบต.ข้าวงาม ข้าวงาม วังน้อย ปกติ
258 7249 มุสลิมบำรุง บ่อตาโล่ วังน้อย ปกติ
259 7250 วัดสุคันธาราม บ่อตาโล่ วังน้อย ปกติ
260 7251 อบต.พยอม พยอม วังน้อย ปกติ
261 7252 อบต.สนับทึบ สนับทึบ วังน้อย ปกติ
262 7253 บ้านดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย ปกติ
263 7254 วัดโพธิ์สาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย ปกติ
264 7255 วัดไทรงาม บ้านหีบ อุทัย ปกติ
265 7256 ร.ร.วัดบ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย ปกติ
266 7259 วัดขุนทิพย์ ธนู อุทัย ปกติ
267 7260 วัดกระสังข์(เพิ่ม) ธนู อุทัย ปกติ
268 7262 อบต.หนองน้ำส้ม หนองน้ำส้ม อุทัย ปกติ
269 7263 สนามทอง หนองไม้ซุง อุทัย ปกติ
270 7264 อบต.หนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย ปกติ
271 7268 เชาวน์วัศ คานหาม อุทัย ปกติ
272 7269 วัดโคกมะยม คานหาม อุทัย ปกติ
273 7270 วัดคานหาม คานหาม อุทัย ปกติ
274 7271 ร.ร.บ้านข่อยโทน เสนา อุทัย ปกติ
275 7272 ร.ร.วัดอุทัย(เชาวนวิทยา) เสนา อุทัย ปกติ
276 7273 ศพด.รร.บ้านช้าง พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
277 7274 ศพด.รร.วัดโตนดเตี้ย พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
278 7275 ศพด.รร.วัดตะบอง พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
279 7276 ศพด.รร.วัดโพธิ์ พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
280 7277 ศพด.รร.วัดน้ำเต้า พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
281 7278 ศพด.รร.วัดอุโลม พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
282 7279 ศพด.รร.ชายนาพัฒนา พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
283 7280 ศพด.รร.วัดสง่างาม พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
284 7281 ศพด.รร.วัดแก้วตา พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ
285 7282 ศพด.รร.วัดช่างทอง พระครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปกติ