สำนักงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

177 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

35,789 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

1,885 ห้อง


ห้องเรียน

2,338 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอ


ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 1014310001 วัดไผ่ หมู่ 2 บ้านโพธิ์ บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา 0-3532-2233 ปกติ อนุบาล-ประถม
2 1014310002 วัดหันตรา หมู่ 2 หันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา 0-3570-9175 ปกติ อนุบาล-ประถม
3 1014310004 วัดพระญาติการาม หมู่ 5 ไผ่ลิง ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 0-35339353 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
4 1014310005 วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) หมู่ 4 ชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 35881596 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
5 1014310006 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) หมู่ 2 - ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 0-3524-3027 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
6 1014310007 วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) หมู่ 4 ชุมชนวัดพนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 0-3524-2580 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
7 1014310010 วัดพุทไธศวรรย์ หมู่ 8 บ้านคลองคูจาม สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา 0-3570-1333 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
8 1014310011 พรพินิตพิทยาคาร หมู่ 4 บ้านบางกะจะ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา 035701670 ปกติ อนุบาล-ประถม
9 1014310012 วัดทำใหม่ หมู่ 6 วัดทำใหม่ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา ปกติ อนุบาล-ประถม
10 1014310013 วัดช้าง หมู่ 1 บ้านพลู ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 35705509 ปกติ อนุบาล-ประถม
11 1014310014 วัดปากกราน หมู่ 10 ทุ่งปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 0-3570-5768 ปกติ อนุบาล-ประถม
12 1014310015 ประชาสามัคคี หมู่ 8 หน้าวัดโคก คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา 0-3570-1232 ปกติ อนุบาล-ประถม
13 1014310016 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 หมู่ 2 คลองตะเคียน คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา 0-3570-1205 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
14 1014310017 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) หมู่ 2 บ้านรุน บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา 641214570 ปกติ อนุบาล-ประถม
15 1014310018 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) หมู่ 13 ปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 815732590 ปกติ อนุบาล-ประถม
16 1014310019 วัดกษัตราธิราช หมู่ 7 บ้านวัดกษัตรา บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา 0-3580-1363 ปกติ อนุบาล-ประถม
17 1014310020 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) หมู่ 3 วัดพระงาม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา 0-35795834 ปกติ อนุบาล-ประถม
18 1014310021 สุดินสหราษฎร์ หมู่ 2 ภูเขาทอง ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา 35256798 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
19 1014310023 ปฐมวิทยาคาร หมู่ 4 บ้านใหม่ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา 035-398321 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
20 1014310024 วัดกุฎีลาย หมู่ 7 ท้ายไผ่ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา 0-3571-3379 ปกติ อนุบาล-ประถม
21 1014310025 วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) หมู่ 1 โรงนา วัดตูม พระนครศรีอยุธยา 0-3571-3264 ปกติ อนุบาล-ประถม
22 1014310026 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) หมู่ 3 วัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา 0-35704934 ปกติ อนุบาล-ประถม
23 1014310027 ประตูชัย หมู่ 2 -วัดวรโพธิ์ ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 0-3524-5419,0-3 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
24 1014310028 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา หมู่ 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 0-3525-1133 ปกติ อนุบาล-ประถม
25 1014310029 วัดกลางคลองสระบัว หมู่ 3 คลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา 0-3532-8818, 0- ปกติ อนุบาล-ประถม
26 1014310030 ลุมพลีชนูปถัมภ์ หมู่ 2 ลุมพลี ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา 035-796504 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
27 1014310033 วัดสว่างอารมณ์ หมู่ 1 สวนพริก สวนพริก พระนครศรีอยุธยา 35781558 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
28 1014310034 วัดสะตือ หมู่ 6 ท่างาม ท่าหลวง ท่าเรือ 0-3522-5315,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
29 1014310036 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) หมู่ 10 บ้านไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ 35750056 ปกติ อนุบาล-ประถม
30 1014310037 วัดหัวหิน หมู่ 2 บ้านหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ 0-3522-4377 ปกติ อนุบาล-ประถม
31 1014310038 วัดบัวงาม หมู่ 6 ชุมชนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ 35225317 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
32 1014310039 วัดจําปา หมู่ 4 จำปา จำปา ท่าเรือ 0-3534-2723 ปกติ อนุบาล-ประถม
33 1014310040 วัดเทพคันธาราม หมู่ 5 ตะเคียนด้วน โพธิ์เอน ท่าเรือ 0-3571-5222,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
34 1014310041 วัดแค หมู่ 4 อรัญญิก ปากท่า ท่าเรือ 0-3571-5333 ปกติ อนุบาล-ประถม
35 1014310042 วัดศาลาลอย หมู่ 11 บ้านศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ 35267131 ปกติ อนุบาล-ประถม
36 1014310043 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) หมู่ 5 กอกา ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ 898240202 ปกติ อนุบาล-ประถม
37 1014310044 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หมู่ 7 หนองกระเบียน หนองขนาก ท่าเรือ 818539421 ปกติ อนุบาล-ประถม
38 1014310045 บ่อแร่ หมู่ 11 บ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ 0-3520-0308 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
39 1014310046 วัดทุ่งมน หมู่ 2 ทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ 0-35902437 ปกติ อนุบาล-ประถม
40 1014310047 วัดบ้านแถว หมู่ 4 บ้านแถว หนองขนาก ท่าเรือ 897402327 ปกติ อนุบาล-ประถม
41 1014310049 ชุมชนวัดบ้านร่อม หมู่ 2 บ้านโคกกุ่ม บ้านร่อม ท่าเรือ 0-3522-3220,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
42 1014310050 วัดดอนประดู่ หมู่ 5 บ้านดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ 892385018 ปกติ อนุบาล-ประถม
43 1014310051 วัดสามเรือน หมู่ 4 สามเรือน โพธิ์เอน ท่าเรือ 0-3575-0005 ปกติ อนุบาล-ประถม
44 1014310052 วัดโพธิ์เอน หมู่ 2 โพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ ปกติ อนุบาล-ประถม
45 1014310053 วัดบึง หมู่ 8 บ้านบึง วังแดง ท่าเรือ 0-3576-2123 ปกติ อนุบาล-ประถม
46 1014310054 วัดวังแดงเหนือ หมู่ 2 วังแดง วังแดง ท่าเรือ - ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
47 1014310056 วัดนางคุ่ม หมู่ 1 บ้านแขก-บางตะไล ศาลาลอย ท่าเรือ 0-3522-3233 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
48 1014310057 วัดสฎางค์ หมู่ 6 สฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ 0-3534-1817 ปกติ อนุบาล-ประถม
49 1014310058 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) หมู่ 2 สันเจ้า สามไถ นครหลวง 0-3535-9501 ปกติ อนุบาล-ประถม
50 1014310059 วัดมเหยงค์ หมู่ 7 ไผ่หนอง ท่าช้าง นครหลวง 0-3576-1245 ปกติ อนุบาล-ประถม
51 1014310060 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) หมู่ 4 ท่าช้างเหนือ ท่าช้าง นครหลวง 35761485 ปกติ อนุบาล-ประถม
52 1014310061 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) หมู่ 2 พระนอนไทย พระนอน นครหลวง 0-3576-1598 ปกติ อนุบาล-ประถม
53 1014310062 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) หมู่ 5 บ้านแม่ลา แม่ลา นครหลวง 0-35-339262 ปกติ อนุบาล-ประถม
54 1014310063 วัดปรีดาราม หมู่ 3 แม่ลา แม่ลา นครหลวง 0-35339252 ปกติ อนุบาล-ประถม
55 1014310064 วัดลาย (ทวีปัญญา) หมู่ 2 บางพระครู บางพระครู นครหลวง 0-3571-3111,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
56 1014310066 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) หมู่ 2 บ้านมอญ นครหลวง นครหลวง 0-3525-9480 ปกติ อนุบาล-ประถม
57 1014310068 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) หมู่ 6 บ้านชุ้ง บ้านชุ้ง นครหลวง 0-35760140 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
58 1014310069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) หมู่ 4 วัดเรือแข่ง บางระกำ นครหลวง 0-3535-9513 ปกติ อนุบาล-ประถม
59 1014310070 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) หมู่ 2 ปากจั่น ปากจั่น นครหลวง 0-3536-0953 ปกติ อนุบาล-ประถม
60 1014310071 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) หมู่ 5 สวนกล้วย คลองสะแก นครหลวง 35259839 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
61 1014310073 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) หมู่ 3 ต้นโพธิ์ บ่อโพง นครหลวง 0-3536-4918 ปกติ อนุบาล-ประถม
62 1014310074 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) หมู่ 2 บ้านท่าวัด ท่าช้าง นครหลวง 0-3535-9519 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
63 1014310075 วัดบ้านดาบ หมู่ 7 บ้านดาบ ท่าช้าง นครหลวง 0-3576-4082 ปกติ อนุบาล-ประถม
64 1014310076 วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) หมู่ 1 มาบพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง 35764342 ปกติ อนุบาล-ประถม
65 1014310151 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) หมู่ 2 บ้านขล้อ บ้านขล้อ บางปะหัน 0-3577-6262 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
66 1014310152 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) หมู่ 2 เสาธงเก่า เสาธง บางปะหัน 0-3577-7104 ปกติ อนุบาล-ประถม
67 1014310153 วัดแก้วตา หมู่ 1 แก้วตา บางเพลิง บางปะหัน 0-3571-0629 ปกติ อนุบาล-ประถม
68 1014310154 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) หมู่ 3 บางเพลิง บางเพลิง บางปะหัน 0-3538-1497,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
69 1014310155 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) หมู่ 1 ตาลเอน ตาลเอน บางปะหัน 0-3577-8534 ปกติ อนุบาล-ประถม
70 1014310156 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) หมู่ 4 ทางกลาง ทางกลาง บางปะหัน 0-3577-8055 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
71 1014310157 วัดอินกัลยา หมู่ 1 บ้านลี่ บ้านลี่ บางปะหัน 0-3577-7581 ปกติ อนุบาล-ประถม
72 1014310158 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) หมู่ 3 บ้านลี่ บ้านลี่ บางปะหัน 35377103 ปกติ อนุบาล-ประถม
73 1014310159 วัดนาค หมู่ 7 วัดนาค บางปะหัน บางปะหัน 35381497 ปกติ อนุบาล-ประถม
74 1014310162 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) หมู่ 1 บ้านค่าย ขวัญเมือง บางปะหัน 0-3537-7479 ปกติ อนุบาล-ประถม
75 1014310164 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) หมู่ 5 บางนางร้า บางนางร้า บางปะหัน 0-3530-1728 ปกติ อนุบาล-ประถม
76 1014310165 วัดศรีภวังค์ หมู่ 1 คลองสาร ทับน้ำ บางปะหัน ปกติ อนุบาล-ประถม
77 1014310166 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) หมู่ 4 บ้านทับน้ำ ทับน้ำ บางปะหัน 0-3573-5632 ปกติ อนุบาล-ประถม
78 1014310167 วัดบ้านม้า หมู่ 3 บ้านม้า บ้านม้า บางปะหัน 0-3577-7615 ปกติ อนุบาล-ประถม
79 1014310168 วัดโพธิ์ทอง หมู่ 1 บ้านป่า บ้านม้า บางปะหัน 0-3577-7581 ปกติ อนุบาล-ประถม
80 1014310170 วัดไก่ หมู่ 3 บ้านแจ้ง หันสัง บางปะหัน 0-3538-9217 ปกติ อนุบาล-ประถม
81 1014310171 วัดดอกไม้ หมู่ 2 บ้านแจ้ง หันสัง บางปะหัน 035-333717 ปกติ อนุบาล-ประถม
82 1014310173 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) หมู่ 2 ตานิม ตานิม บางปะหัน 035-777-299 ปกติ อนุบาล-ประถม
83 1014310174 วัดเกาะเลิ่ง หมู่ 1 เกาะเลิ่ง บางปะหัน บางปะหัน - ปกติ อนุบาล-ประถม
84 1014310175 วัดจอมเกษ หมู่ 2 ขยาย ขยาย บางปะหัน - ปกติ อนุบาล-ประถม
85 1014310176 วัดนนทรีย์ หมู่ 8 นนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน 35789211 ปกติ อนุบาล-ประถม
86 1014310177 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) หมู่ 4 พุทเลา พุทเลา บางปะหัน 0-3578-0228 ปกติ อนุบาล-ประถม
87 1014310178 วัดพระงาม หมู่ 1 พระงาม บางเดื่อ บางปะหัน 0-35377277 ปกติ อนุบาล-ประถม
88 1014310179 วัดบางเดื่อ หมู่ 5 บางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน 0 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
89 1014310181 วัดโพธิ์หอม หมู่ 3 โพธิ์สามต้น โพธิ์สามต้น บางปะหัน 0-3575-0061 ปกติ อนุบาล-ประถม
90 1014310182 วัดดาวคะนอง หมู่ 1 โพธิ์สามต้น โพธิ์สามต้น บางปะหัน 0-3573-6359 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
91 1014310214 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) หมู่ 6 สำพะเนียง สำพะเนียง บ้านแพรก 0-3538-6118, 0- ปกติ อนุบาล-ประถม
92 1014310217 วัดท้าวอู่ทอง หมู่ 4 บ้านใหม่ บ้านใหม่ บ้านแพรก 0-3538-6122, 0- ปกติ อนุบาล-ประถม
93 1014310218 วัดโบสถ์ หมู่ 1 บ้านแพรก บ้านแพรก บ้านแพรก 0-3538-6114 ปกติ อนุบาล-ประถม
94 1014310219 วัดนครโปรดสัตว์ หมู่ 3 คลองน้อย คลองน้อย บ้านแพรก 35768609 ปกติ อนุบาล-ประถม
95 1014310220 วัดไก่เตี้ย หมู่ 5 ท้องลาด คลองน้อย บ้านแพรก 0-3538-6498,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
96 1014310221 โพธิ์ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 สองห้อง สองห้อง บ้านแพรก 0-3576-9058 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
97 1014310242 วัดภาชี หมู่ 5 บ้านนายี่ ไผ่ล้อม ภาชี 0-3577-2354 ปกติ อนุบาล-ประถม
98 1014310243 วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ หมู่ 3 บ้านวัด ภาชี ภาชี 0-3531-1281 ปกติ อนุบาล-ประถม
99 1014310244 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร หมู่ 6 - กระจิว ภาชี 0-35 77-3319 ปกติ อนุบาล-ประถม
100 1014310246 วัดหนองบัว หมู่ 5 หนองบัว พระแก้ว ภาชี 035-775080 ปกติ อนุบาล-ประถม
101 1014310248 วัดหัวคุ้ง หมู่ 10 บ้านครัว ไผ่ล้อม ภาชี 09-44432682 ปกติ อนุบาล-ประถม
102 1014310249 วัดนาอุ่น หมู่ 4 ไผ่ล้อม ไผ่ล้อม ภาชี 0-35772251 ปกติ อนุบาล-ประถม
103 1014310251 วัดอุทการาม หมู่ 4 ภาชี ภาชี 035-311282 ปกติ อนุบาล-ประถม
104 1014310252 ตะโกดอนหญ้านาง หมู่ 2 ตะโก ดอนหญ้านาง ภาชี 35774079 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
105 1014310255 วัดหนองเป้า หมู่ 1 หนองเป้า หนองน้ำใส ภาชี 0-3531-1356,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
106 1014310257 ชุมชนวัดระโสม หมู่ 6 บ้านระโสม ระโสม ภาชี 923135544 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
107 1014310258 วัดมาบโพธิ์ หมู่ 4 บ้านมาบโพธิ์ ระโสม ภาชี 0-3636-3018,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
108 1014310259 วัดผดุงธรรม หมู่ 2 บ้านใหม่ ระโสม ภาชี ปกติ อนุบาล-ประถม
109 1014310260 วัดหนองนาง หมู่ 9 หนองนาง ระโสม ภาชี 0-35-750-085 ปกติ อนุบาล-ประถม
110 1014310262 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ หมู่ 1 โคกม่วง โคกม่วง ภาชี 0-3531-2879 ปกติ อนุบาล-ประถม
111 1014310263 วัดโคกกรวด หมู่ 12 โคกกรวด โคกม่วง ภาชี 0-3531-2240,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
112 1014310264 วัดโคกสังข์ หมู่ 7 โคกสังข์ โคกม่วง ภาชี 0-3531-2265 ปกติ อนุบาล-ประถม
113 1014310265 บ้านดอนข่อย หมู่ 10 ดอนข่อย โคกม่วง ภาชี 0-3577-4206 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
114 1014310266 วัดปากคลอง (ประชา88) หมู่ 6 หัวไผ่ หัวไผ่ มหาราช 0-3538-9156 ปกติ อนุบาล-ประถม
115 1014310268 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) หมู่ 3 388 มหาราช มหาราช 0-3538-9215 ปกติ อนุบาล-ประถม
116 1014310269 ชุมชนวัดสุเมธ หมู่ 4 บ้านใหม่ บ้านใหม่ มหาราช 0-35337087 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
117 1014310271 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) หมู่ 2 กะทุ่ม กะทุ่ม มหาราช 817956660 ปกติ อนุบาล-ประถม
118 1014310273 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) หมู่ 4 บางนา บางนา มหาราช 0-3539-0667,0-3 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
119 1014310274 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ หมู่ 2 ปากคลองช้าง เจ้าปลุก มหาราช 0-35776419 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
120 1014310275 วัดโพธิ์ หมู่ 4 โรงช้าง โรงช้าง มหาราช 0-3590-2479 ปกติ อนุบาล-ประถม
121 1014310277 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ หมู่ 2 บ้านขวาง บ้านขวาง มหาราช 035-902668 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
122 1014310278 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา หมู่ 3 ท่าตอ ท่าตอ มหาราช 945416932 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
123 1014310281 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) หมู่ 4 บ้านโพธิ์ บ้านนา มหาราช 35769269 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
124 1014310282 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) หมู่ 4 เจ้าปลุก เจ้าปลุก มหาราช 035-769580 ปกติ อนุบาล-ประถม
125 1014310308 วัดศรีประชา หมู่ 1 บัวชม ชะแมบ วังน้อย 35257259 ปกติ อนุบาล-ประถม
126 1014310309 วัดวงษ์สวรรค์ หมู่ 4 คลอง 27 ชะแมบ วังน้อย - ปกติ อนุบาล-ประถม
127 1014310310 กลางคลอง 27 หมู่ 3 คลอง 27 ชะแมบ วังน้อย 0-3535-5040 ปกติ อนุบาล-ประถม
128 1014310311 คอตันคลอง 27 หมู่ 6 คลอง 27 สนับทึบ วังน้อย - ปกติ อนุบาล-ประถม
129 1014310312 บ้านลำแดง หมู่ 3 ลำแดง หันตะเภา วังน้อย 035-799104 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
130 1014310313 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ หมู่ 1 วัดตาดง ลำตาเสา วังน้อย 0-3579-9218 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
131 1014310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) หมู่ 6 เสาวังคา บ่อตาโล่ วังน้อย 0-3526-9466 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
132 1014310315 วัดศิวาราม หมู่ 5 - บ่อตาโล่ วังน้อย 0-3575-0317 ปกติ อนุบาล-ประถม
133 1014310316 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) หมู่ 2 - บ่อตาโล่ วังน้อย 0-3525-4013 ปกติ อนุบาล-ประถม
134 1014310317 บ้านบ่อตาโล่ หมู่ 4 บ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย 0-3527-5010 ปกติ อนุบาล-ประถม
135 1014310318 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) หมู่ 9 ห้วยจระเข้ บ่อตาโล่ วังน้อย 927178911 ปกติ อนุบาล-ประถม
136 1014310319 มุสลิมบำรุง หมู่ 5 รางน้ำใส บ่อตาโล่ วังน้อย 0-3527-1797 ปกติ อนุบาล-ประถม
137 1014310320 วัดบ้านช้าง หมู่ 10 ลำตาเสา ลำตาเสา วังน้อย 0-3527-5002 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
138 1014310321 บ้านกะทุ่มลาย หมู่ 12 ไดนกยาง ลำตาเสา วังน้อย 0-3527-5309 ปกติ อนุบาล-ประถม
139 1014310322 วัดธรรมจริยา หมู่ 2 คลองสิบ ข้าวงาม วังน้อย 0-357-99-548,0-35750074 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
140 1014310323 วังน้อยวิทยาภูมิ หมู่ 4 นราวัลย์ ลำตาเสา วังน้อย 0-3527-1290 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
141 1014310324 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) หมู่ 5 ประตูน้ำพระอินทร์ พยอม วังน้อย 0-3536-1228 ปกติ อนุบาล-มัธยมปลาย
142 1014310325 วัดยมนาตามธรรม หมู่ 2 คลองแขก ชะแมบ วังน้อย 0-35902487 ปกติ อนุบาล-ประถม
143 1014310326 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา หมู่ 2 คลองแขก ชะแมบ วังน้อย 094-5598592 ปกติ อนุบาล-ประถม
144 1014310327 วัดลาดทราย หมู่ 4 ลาดทราย ลำไทร วังน้อย 35271935 ปกติ อนุบาล-ประถม
145 1014310328 วัดกุฎีประสิทธิ์ หมู่ 1 บ้านหัวคลอง ลำไทร วังน้อย 0-3574-4934, 0- ปกติ อนุบาล-ประถม
146 1014310329 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) หมู่ 4 คลองแปด วังจุฬา วังน้อย ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
147 1014310330 วัดสว่างอารมณ์ หมู่ 1 วังจุฬา วังจุฬา วังน้อย 35802038 ปกติ อนุบาล-ประถม
148 1014310331 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) หมู่ 4 - วังน้อย วังน้อย 0-3527-2405 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
149 1014310332 สิทธิพยากรณ์ หมู่ 6 คลองสี่ วังน้อย วังน้อย 0-3575-0079 ปกติ อนุบาล-ประถม
150 1014310333 วัดพะยอม หมู่ 4 วัดพะยอม คลองสอง พยอม วังน้อย 0-3570-0872 ปกติ อนุบาล-ประถม
151 1014310334 ชลประทานอนุเคราะห์ หมู่ 5 ประตูน้ำพระอินทร์ พยอม วังน้อย 0-3536-1330 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
152 1014310370 วัดหนองไม้ซุง หมู่ 1 หนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย 35771033 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
153 1014310371 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 หมู่ 3 สนามทอง หนองไม้ซุง อุทัย 0-3525-5244 ปกติ อนุบาล-ประถม
154 1014310372 วัดพรานนก หมู่ 2 บ้านพรานนก โพสาวหาญ อุทัย 0-3573-6351 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
155 1014310374 วัดโพธิ์สาวหาญ หมู่ 3 โพสาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย 840820293 ปกติ อนุบาล-ประถม
156 1014310375 วัดโคกโพธิ์ หมู่ 7 บ้านโคกโพธิ์ โพสาวหาญ อุทัย 035-902497 ปกติ อนุบาล-ประถม
157 1014310376 วัดดอนพุดซา หมู่ 10 บ้านดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย 0-3577-2555 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
158 1014310377 วัดกุ่มแต้ หมู่ 6 บ้านกุ่มแต้ สามบัณฑิต อุทัย 035-902498 ปกติ อนุบาล-ประถม
159 1014310378 บ้านคู้คด หมู่ 6 ขนอน หนองน้ำส้ม อุทัย ปกติ อนุบาล-ประถม
160 1014310379 วัดบ้านหีบ หมู่ 1 บ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย 0-3577-0557 ปกติ อนุบาล-ประถม
161 1014310380 วัดนางชี หมู่ 9 ปากร่อง บ้านหีบ อุทัย 35951026 ปกติ อนุบาล-ประถม
162 1014310381 วัดไทรงาม หมู่ 4 บ้านระบาง บ้านหีบ อุทัย 0-3577-0555 ปกติ อนุบาล-ประถม
163 1014310382 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) หมู่ 2 ละมุ เสนา อุทัย 35773070 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
164 1014310383 บ้านข่อยโทน หมู่ 4 บ้านข่อยโทน เสนา อุทัย 083-0950491 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
165 1014310384 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) หมู่ 3 บ้านหนองน้ำส้ม หนองน้ำส้ม อุทัย 035-797256 ปกติ อนุบาล-ประถม
166 1014310386 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) หมู่ 1 สามง่าม อุทัย อุทัย 0-3535-6243 ปกติ อนุบาล-ประถม
167 1014310387 วัดจำปา หมู่ 13 บ้านชายสิงห์ อุทัย อุทัย 035-356044 ปกติ อนุบาล-ประถม
168 1014310388 วัดโตนดเตี้ย หมู่ 4 โตนดเตี้ย อุทัย อุทัย 0-3571-1657 ปกติ อนุบาล-ประถม
169 1014310389 วัดโคกมะยม หมู่ 5 โคกมะยม คานหาม อุทัย 035-800741 ปกติ อนุบาล-ประถม
170 1014310390 เชาวน์วัศ หมู่ 5 หนองไม้ซุง คานหาม อุทัย 35800580 ปกติ อนุบาล-ประถม
171 1014310391 บ้านช้าง หมู่ 3 บ้านขวิดใต้ บ้านช้าง อุทัย 0-3575-0917 ปกติ อนุบาล-ประถม
172 1014310392 วัดสะแก หมู่ 5 สะแก ข้าวเม่า อุทัย 0-3577-0154 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
173 1014310393 วัดโตนด หมู่ 10 วัดโตนด ข้าวเม่า อุทัย 0-3534-5503,0-3 ปกติ อนุบาล-ประถม
174 1014310394 บ้านเป็ด หมู่ 14 หนองคัดค้าว ข้าวเม่า อุทัย 892384367 ปกติ อนุบาล-ประถม
175 1014310395 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) หมู่ 12 ธนู อุทัย 0-3535-6244 ปกติ อนุบาล-ประถม
176 1014310397 วัดคานหาม หมู่ 4 คานหาม คานหาม อุทัย 0-3588-0157 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
177 1014310398 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) หมู่ 1 ชุมชนวัดกะสังข์ ธนู อุทัย 871210710 ปกติ อนุบาล-ประถม