สำนักงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

158 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

23,716 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

1,566 ห้อง


ห้องเรียน

1,571 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

ค้นหาจำนวนนักเรียนในแต่ละอำเภอ


ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ ร.ร. เปิดสอน
1 1014310078 วัดมฤคทายวัน หมู่ 8 รางเนื้อตาย เทพมงคล บางซ้าย 961694441 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
2 1014310079 วัดสุคนธาราม หมู่ 3 แผงลอย เทพมงคล บางซ้าย 35791119 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
3 1014310080 วัดเทพมงคล หมู่ 5 ไอ้ทึม เทพมงคล บางซ้าย 35902446 ปกติ อนุบาล-ประถม
4 1014310081 วัดดอนพัฒนาราม หมู่ 7 หนองสาหร่าย วังพัฒนา บางซ้าย 35902448 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
5 1014310082 วัดวังชะโด หมู่ 7 สาย บางซ้าย บางซ้าย 0-3573-5667 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
6 1014310083 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) หมู่ 3 หนองคต วังพัฒนา บางซ้าย - ปกติ อนุบาล-ประถม
7 1014310084 คชเวกวิทยา หมู่ 5 หนองเฟื่อม วังพัฒนา บางซ้าย 0-3575-0014 ปกติ อนุบาล-ประถม
8 1014310085 คอตัน หมู่ 5 คลองตัน บางซ้าย บางซ้าย 0-3537-5225 ปกติ อนุบาล-ประถม
9 1014310086 วัดเศวตศิลาราม หมู่ 7 ลำวังชัน ปลายกลัด บางซ้าย 0-3537-5466 ปกติ อนุบาล-ประถม
10 1014310087 วัดใหม่ต้านทาน หมู่ 8 ลำวังชัน ปลายกลัด บางซ้าย 089-8114256 ปกติ อนุบาล-ประถม
11 1014310088 วัดสามเพลง หมู่ 9 บ้านสามเพลง ปลายกลัด บางซ้าย 0-3573-6665 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
12 1014310089 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) หมู่ 3 บ้านท่าเกวียน ปลายกลัด บางซ้าย 0-3572-0034 ปกติ อนุบาล-ประถม
13 1014310090 โคกตาพรหม หมู่ 10 โคกตาพรหม เต่าเล่า บางซ้าย - ปกติ อนุบาล-ประถม
14 1014310091 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก หมู่ 7 บ้านเต่าเล่า เต่าเล่า บางซ้าย 0-3537-5185 ปกติ อนุบาล-ประถม
15 1014310093 วัดบางซ้ายใน หมู่ 3 หน้าวัด แก้วฟ้า บางซ้าย 0-3537-5186 ปกติ อนุบาล-ประถม
16 1014310094 วัดฤกษ์บุญมี หมู่ 4 ไผ่ฝรั่ง บางซ้าย บางซ้าย 0-3537-5201 ปกติ อนุบาล-ประถม
17 1014310095 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) หมู่ 2 บ้านหน้าไม้ หน้าไม้ บางไทร - ปกติ อนุบาล-ประถม
18 1014310096 สินสังวาลย์อุทิศ หมู่ 3 บางยี่โท บางไทร ปกติ อนุบาล-ประถม
19 1014310097 วัดศิริสุขาราม หมู่ 4 โรงหลวง ช่างเหล็ก บางไทร 0-3573-6442 ปกติ อนุบาล-ประถม
20 1014310098 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) หมู่ 1 ช่างเหล็ก ช่างเหล็ก บางไทร 817802366 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
21 1014310100 วัดสุนทราราม หมู่ 1 บ้านใน ห่อหมก บางไทร 0-3537-1013 ปกติ อนุบาล-ประถม
22 1014310101 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) หมู่ 3 - บ้านเกาะ บางไทร ปกติ อนุบาล-ประถม
23 1014310102 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) หมู่ 4 ท้ายวัด บ้านกลึง บางไทร 0-3578-2450 ปกติ อนุบาล-ประถม
24 1014310104 วัดกระแชง หมู่ 2 กระแชง บางไทร 35782025 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
25 1014310105 วัดอนุกุญชราราม หมู่ 3 ช้างน้อย ช้างน้อย บางไทร ปกติ อนุบาล-ประถม
26 1014310107 วัดสนามไชย หมู่ 6 สาละโว้ สนามชัย บางไทร 0-3537-1009 ปกติ อนุบาล-ประถม
27 1014310108 บางไทร หมู่ 8 บ้านพาด สนามชัย บางไทร 0-3520-0595 ปกติ อนุบาล-ประถม
28 1014310109 ศรีบางไทร หมู่ 4 - บางไทร บางไทร 0-3537-1246 ปกติ อนุบาล-ประถม
29 1014310110 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) หมู่ 7 บางไทร บางไทร บางไทร 0-3578-2877 ปกติ อนุบาล-ประถม
30 1014310112 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) หมู่ 2 ไผ่พระ ไผ่พระ บางไทร 0-3538-7975 ปกติ อนุบาล-ประถม
31 1014310114 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) หมู่ 2 บางพลี บางพลี บางไทร 0-3537-1247 ปกติ อนุบาล-ประถม
32 1014310116 วัดสง่างาม หมู่ 5 บางพลี บางพลี บางไทร 0-3578-7046 ปกติ อนุบาล-ประถม
33 1014310118 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) หมู่ 3 ช้างใหญ่ ช้างใหญ่ บางไทร 0-3536-6013 ปกติ ประถม-มัธยมต้น
34 1014310119 วัดโพธิ์แตงใต้ หมู่ 3 โพธิ์แตง โพแตง บางไทร 0-3570-4033 ปกติ อนุบาล-ประถม
35 1014310120 บ้านเชียงรากน้อย หมู่ 3 บ้านเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางไทร 35372615 ปกติ อนุบาล-ประถม
36 1014310121 วัดทางยาว หมู่ 3 บ้านม้า บ้านม้า บางไทร 0-35750025 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
37 1014310122 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) หมู่ 6 ท่าซุง ไม้ตรา บางไทร 0-3537-1245 ปกติ อนุบาล-ประถม
38 1014310123 วัดไม้ตราสมาชิการาม หมู่ 7 ไม้ตรา ไม้ตรา บางไทร 0-3574-1108 ปกติ อนุบาล-ประถม
39 1014310124 วัดเชิงเลน หมู่ 4 ราชคราม ราชคราม บางไทร 0-3536-6012 ปกติ ประถม
40 1014310125 วัดโบสถ์สมพรชัย หมู่ 1 ราชคราม ราชคราม บางไทร 0-3570-4349 ปกติ อนุบาล-ประถม
41 1014310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) หมู่ 6 บ้านกุ่ม บ้านกุ่ม บางบาล 0-3578-1101 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
42 1014310127 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) หมู่ 2 บ้านบางชะนี บางชะนี บางบาล 0-3528-6258 ปกติ อนุบาล-ประถม
43 1014310128 วัดโบสถ์ หมู่ 1 บ้านกระเดื่อง บางบาล บางบาล 0-3528-6018 ปกติ อนุบาล-ประถม
44 1014310129 วัดบางบาล หมู่ 5 บ้านบางบาล บางบาล บางบาล 0-3528-6153 ปกติ อนุบาล-ประถม
45 1014310130 วัดบุญกันนาวาส หมู่ 1 ทางหลวง ไทรน้อย บางบาล 0-3528-6283 ปกติ อนุบาล-ประถม
46 1014310131 วัดไทรน้อย หมู่ 5 บ้านมอญ ไทรน้อย บางบาล 0-3530-7338 ปกติ อนุบาล-ประถม
47 1014310132 วัดปราสาททอง หมู่ 3 บ้านกุ่ม ไทรน้อย บางบาล - ปกติ อนุบาล-ประถม
48 1014310133 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) หมู่ 3 หัวสะพานมอญ วัดยม บางบาล 35307000 ปกติ อนุบาล-ประถม
49 1014310134 วัดไผ่ล้อม หมู่ 4 สะพานไทย สะพานไทย บางบาล 35307975 ปกติ อนุบาล-ประถม
50 1014310135 วัดโพธิ์ หมู่ 2 บ้านกบเจา กบเจา บางบาล 0-3530-7674 ปกติ อนุบาล-ประถม
51 1014310136 วัดแจ้ง หมู่ 1 บ้านหัวเกาะ มหาพราหมณ์ บางบาล 0-3530-7920 ปกติ อนุบาล-ประถม
52 1014310138 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) หมู่ 6 บ้านเชือก มหาพราหมณ์ บางบาล 0-3530-7847 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
53 1014310139 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) หมู่ 2 น้ำวน น้ำเต้า บางบาล 35902453 ปกติ อนุบาล-ประถม
54 1014310140 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) หมู่ 1 บ้านน้ำเต้า น้ำเต้า บางบาล - ปกติ อนุบาล-ประถม
55 1014310142 วัดขวิด หมู่ 5 บ้านคลัง บ้านคลัง บางบาล - ปกติ อนุบาล-ประถม
56 1014310144 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) หมู่ 3 พระขาว พระขาว บางบาล 091-0780791 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
57 1014310145 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) หมู่ 3 ทางช้าง ทางช้าง บางบาล 930897907 ปกติ อนุบาล-ประถม
58 1014310146 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) หมู่ 4 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล ปกติ อนุบาล-ประถม
59 1014310147 ประชากรรังสฤษฏ์ หมู่ 2 บางหลวง บางหลวง บางบาล 0-3573-6468 ปกติ อนุบาล-ประถม
60 1014310148 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) หมู่ 7 บ้านในคลอง กบเจา บางบาล 0-3530-8281 ปกติ อนุบาล-ประถม
61 1014310149 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ 4 - บางหัก บางบาล 0-35882590 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
62 1014310150 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) หมู่ 3 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล 0-3588-4088 ปกติ อนุบาล-ประถม
63 1014310183 วัดตลาด (อุดมวิทยา) หมู่ 5 ตลาดเกรียบ ตลาดเกรียบ บางปะอิน 0-3526-4007 ปกติ อนุบาล-ประถม
64 1014310184 วัดบ้านกลิ้ง หมู่ 2 บ้านกลิ้ง บางประแดง บางปะอิน ปกติ อนุบาล-ประถม
65 1014310186 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) หมู่ 9 ทุ่งศรีโพธิ์ บางประแดง บางปะอิน 0-3575-0039 ปกติ อนุบาล-ประถม
66 1014310187 วัดยม หมู่ 1 วัดยม วัดยม บางปะอิน 0-3526-4009 ปกติ อนุบาล-ประถม
67 1014310188 วัดลาดระโหง หมู่ 5 ลาดระโหง วัดยม บางปะอิน 0-3575-0043 ปกติ อนุบาล-ประถม
68 1014310189 เจ้าฟ้าสร้าง หมู่ 1 บ้านแป้ง บ้านแป้ง บางปะอิน 0-3526-4503 ปกติ อนุบาล-ประถม
69 1014310190 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) หมู่ 5 บ้านพลับ บ้านพลับ บางปะอิน 097 026 7511 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
70 1014310191 วัดเชิงท่า หมู่ 3 เกาะเกิด เกาะเกิด บางปะอิน 097 0267511 ปกติ อนุบาล-ประถม
71 1014310192 วัดชุมพลนิกายาราม หมู่ 4 บ้านเลน บางปะอิน 35262237 ปกติ อนุบาล-ประถม
72 1014310193 ชุมชนวัดกำแพง หมู่ 4 บางโหง-วัดน้อย บ้านเลน บางปะอิน 0-3526-1124 ปกติ อนุบาล-ประถม
73 1014310194 ปราสาททองวิทยา หมู่ 6 บ้านเลน บ้านเลน บางปะอิน 0-3526-1123 ปกติ อนุบาล-ประถม
74 1014310195 วัดโพธิ์ หมู่ 3 บ้านโพ บ้านโพ บางปะอิน 863825754 ปกติ อนุบาล-ประถม
75 1014310196 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ หมู่ 2 ทำเลไทย ขนอนหลวง บางปะอิน 0-3535-0580 ปกติ อนุบาล-ประถม
76 1014310197 วัดบ้านสร้าง หมู่ 7 แกรนด์วิลเลจ บ้านสร้าง บางปะอิน 0-3523-0321 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
77 1014310198 วัดทำใหม่ หมู่ 8 บ้านตาป้อม บ้านสร้าง บางปะอิน 0-3533-0426 ปกติ อนุบาล-ประถม
78 1014310199 วัดสามเรือน หมู่ 1 สามเรือน สามเรือน บางปะอิน 0-35707239 ปกติ อนุบาล-ประถม
79 1014310200 ราษฎร์นิรมิตร หมู่ 4 คุ้งลาน คุ้งลาน บางปะอิน 0-3523-6221 ปกติ อนุบาล-ประถม
80 1014310201 ราษฎร์บํารุง หมู่ 1 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บางปะอิน 0-3570-7083 ปกติ อนุบาล-ประถม
81 1014310202 วัดขนอนบ้านกรด หมู่ 11 บ้านกรด บ้านกรด บางปะอิน 035-706661 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
82 1014310203 วัดสุทธิรุจิราราม หมู่ 4 สามขาตะวันตก บ้านกรด บางปะอิน 35707481 ปกติ อนุบาล-ประถม
83 1014310204 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) หมู่ 2 บ้านหว้า บ้านหว้า บางปะอิน 0-3535-0398 ปกติ อนุบาล-ประถม
84 1014310208 เชียงรากน้อย หมู่ 9 บ้านหัวคลอง1 เชียงรากน้อย บางปะอิน 35745921 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
85 1014310209 วัดธรรมนาวา หมู่ 12 คลองเชียงราก เชียงรากน้อย บางปะอิน 0-3570-0088 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
86 1014310210 วัดเปรมปรีชา หมู่ 4 บ้านคลองเปรม เชียงรากน้อย บางปะอิน 035-274-666 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
87 1014310211 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 16 คลองพุทรา บางกระสั้น บางปะอิน 35269809 ปกติ อนุบาล-ประถม
88 1014310212 บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) หมู่ 2 บางกระสั้น บางกระสั้น บางปะอิน 035-269612 ปกติ อนุบาล-ประถม
89 1014310213 วัดบางเคียน หมู่ 7 บางเคียน บางกระสั้น บางปะอิน 0-35704-539 ปกติ อนุบาล-ประถม
90 1014310222 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) หมู่ 3 ลาดชะโด หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ 0-3574-0362 ปกติ อนุบาล-ประถม
91 1014310223 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) หมู่ 5 ท้ายวัด นาคู ผักไห่ 0-3579 -3080 ปกติ อนุบาล-ประถม
92 1014310224 วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) หมู่ 2 บ้านดอนลาน ดอนลาน ผักไห่ 0-3525-5068 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
93 1014310225 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) หมู่ 3 หน้าวัด ลำตะเคียน ผักไห่ 0-3579-4544 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
94 1014310226 วัดตาลานเหนือ หมู่ 4 ตาลาน ตาลาน ผักไห่ 0-3539-1431 ปกติ อนุบาล-ประถม
95 1014310227 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) หมู่ 4 ผักไห่ ผักไห่ ผักไห่ 0-3539-1525 ปกติ อนุบาล-ประถม
96 1014310228 วัดบ้านแค หมู่ 6 บ้านแค บ้านแค ผักไห่ 35792657 ปกติ อนุบาล-ประถม
97 1014310230 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) หมู่ 2 หน้าโคก หน้าโคก ผักไห่ 0-3539-1508 ปกติ อนุบาล-ประถม
98 1014310231 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) หมู่ 4 ลาดน้ำเค็ม ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ 0-3539-1510 ปกติ อนุบาล-ประถม
99 1014310232 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) หมู่ 1 ลาดน้ำเค็ม ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ 35793530 ปกติ อนุบาล-ประถม
100 1014310233 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) หมู่ 8 บ้านอ้อ อมฤต ผักไห่ 35200377 ปกติ อนุบาล-ประถม
101 1014310235 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) หมู่ 4 ฤาไชย กุฎี ผักไห่ 0-3539-7159 ปกติ อนุบาล-ประถม
102 1014310236 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) หมู่ 12 ปากคลองกุฎี กุฎี ผักไห่ 0-3539-7114 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
103 1014310237 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) หมู่ 6 บ้านใหญ่ บ้านใหญ่ ผักไห่ 0-3539-2014 ปกติ อนุบาล-ประถม
104 1014310238 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) หมู่ 1 บ้านใหญ่ บ้านใหญ่ ผักไห่ 0-3539-1513 ปกติ อนุบาล-มัธยต้น
105 1014310239 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) หมู่ 7 จราย ผักไห่ ผักไห่ 0-35246760 ปกติ อนุบาล-ประถม
106 1014310240 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) หมู่ 6 ลาดชิด ลาดชิด ผักไห่ 0-3539-1512 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
107 1014310241 วัดท่าดินแดง หมู่ 2 บ้านช่องลม ท่าดินแดง ผักไห่ 0-3539-7117 ปกติ อนุบาล-ประถม
108 1014310283 หงสประภาสประสิทธิ์ หมู่ 3 - สิงหนาท ลาดบัวหลวง 818033118 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
109 1014310284 วัดราษฎร์ปุณณาราม หมู่ 4 หมอนสอง คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 0-3526-6118 ปกติ อนุบาล-ประถม
110 1014310285 วัดราษฎร์บำรุง หมู่ 7 บ้านหนองปลาดุก สิงหนาท ลาดบัวหลวง - ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
111 1014310286 ประสิทธิ์วิทยา หมู่ 6 คลองใหม่ คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 0-3575-0067 ปกติ อนุบาล-ประถม
112 1014310287 สามัคคีวิทยา หมู่ 6 คลองแขยด คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง - ปกติ อนุบาล-ประถม
113 1014310288 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) หมู่ 1 ดอนตาช้าง พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง - ปกติ อนุบาล-ประถม
114 1014310289 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ หมู่ 2 ปากคูตาฉัตร พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 0-3575-0069 ปกติ อนุบาล-ประถม
115 1014310290 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) หมู่ 1 ดอนตาช้าง พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 0-35951831 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
116 1014310291 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) หมู่ 6 บ้านคูตาฉัตร พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง - ปกติ อนุบาล-ประถม
117 1014310292 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) หมู่ 7 สองห้อง พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 35750024 ปกติ อนุบาล-ประถม
118 1014310293 วัดโสภณเจติการาม หมู่ 7 คู้มักเม่า คู้สลอด ลาดบัวหลวง 0-35788057 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
119 1014310294 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) หมู่ 3 โรงวัว คู้สลอด ลาดบัวหลวง 0863430326​ ปกติ อนุบาล-ประถม
120 1014310295 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) หมู่ 5 รางหอยขม ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 859997629 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
121 1014310296 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) หมู่ 8 หัวแมลงวัน ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 0-35788080 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
122 1014310297 รอซีดี หมู่ 2 สุเหร่ารอซีดี คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 0-3578-2315 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
123 1014310298 มาลาอีสงเคราะห์ หมู่ 7 ทดผู้ใหญ่กา คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 0-3578-2311 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
124 1014310299 วิทยานนท์ หมู่ 1 สามเมือง สามเมือง ลาดบัวหลวง ปกติ อนุบาล-ประถม
125 1014310300 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ หมู่ 2 ปากคลองเมฆขลา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 0-3537-9181 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
126 1014310301 วัดสุทธาวาส หมู่ 4 ตะพังโคลน ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 0-3537-8311 ปกติ อนุบาล-ประถม
127 1014310302 วัดลาดประทุมคงคาราม หมู่ 9 บ้านตาช้าง หลักชัย ลาดบัวหลวง - ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
128 1014310303 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) หมู่ 5 บึงแขวนหม้อ หลักชัย ลาดบัวหลวง 35790081 ปกติ อนุบาล-ประถม
129 1014310304 วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) หมู่ 2 กระทุ่มหลักชัย หลักชัย ลาดบัวหลวง 0-3537-9460 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
130 1014310305 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) หมู่ 3 ลำรางหนองปลาหมอ สามเมือง ลาดบัวหลวง 0-3537-9182 ปกติ อนุบาล-ประถม
131 1014310306 วัดตรีพาราสีมาเขต หมู่ 5 บ้านคลองหนึ่ง สามเมือง ลาดบัวหลวง 0-3520-0438 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
132 1014310307 สัตตปทุมบำรุง หมู่ 4 หนองหล่ม สามเมือง ลาดบัวหลวง 0-3537-9458 ปกติ อนุบาล-ประถม
133 1014310335 วัดบ้านแพน หมู่ 1 วัดบ้านแพน สามกอ เสนา 0-3520-3042 ปกติ อนุบาล-ประถม
134 1014310338 วัดสามตุ่ม หมู่ 4 สามตุ่ม สามตุ่ม เสนา 0-3525-5166 ปกติ อนุบาล-ประถม
135 1014310339 วัดคู้สลอด หมู่ 8 คู้สลอด สามตุ่ม เสนา 0-3525-5059 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
136 1014310340 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) หมู่ 1 บ้านหลวง บ้านหลวง เสนา 0-3525-5162 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
137 1014310341 จุฬาราษฎร์วิทยา หมู่ 6 โคกจุฬา บ้านหลวง เสนา 0-35750032 ปกติ อนุบาล-ประถม
138 1014310342 วัดเจ้าเจ็ดใน หมู่ 3 เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด เสนา 0-3578-6268 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
139 1014310347 บ้านแถววิทยาคาร หมู่ 4 บ้านแถว บ้านแถว เสนา 0-3578-6139 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
140 1014310348 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) หมู่ 7 ท่าเกวียน เจ้าเจ็ด เสนา 0-3525-5169 ปกติ อนุบาล-ประถม
141 1014310349 วัดกลาง หมู่ 11 รางจรเข้ใต้ บ้านโพธิ์ เสนา 0-3572-0313 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
142 1014310350 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) หมู่ 7 ปลายนาเหนือ บ้านโพธิ์ เสนา 0-3520-1529 ปกติ อนุบาล-ประถม
143 1014310351 วัดรางจระเข้ หมู่ 10 จ่าสมาน บ้านโพธิ์ เสนา ปกติ อนุบาล-ประถม
144 1014310352 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) หมู่ 3 มาบศาลา ลาดงา เสนา 0-3572-0140 ปกติ อนุบาล-ประถม
145 1014310354 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ หมู่ 4 บ้านหมู่ตาล ลาดงา เสนา 0-3572-0142 ปกติ อนุบาล-ประถม
146 1014310356 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) หมู่ 6 บ้านกระทุ่ม บ้านกระทุ่ม เสนา ปกติ อนุบาล-ประถม
147 1014310357 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) หมู่ 8 บ้านเลียบ บ้านแพน เสนา 0-3528-8429 ปกติ อนุบาล-ประถม
148 1014310358 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) หมู่ 4 บ้านแพน เสนา 099-624-8639 ปกติ อนุบาล-ประถม
149 1014310359 วัดหัวเวียง หมู่ 2 - หัวเวียง เสนา 0-3539-6085 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
150 1014310360 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) หมู่ 3 หัวเวียง หัวเวียง เสนา 0-3539-6113 ปกติ อนุบาล-ประถม
151 1014310361 วัดบันไดช้าง หมู่ 7 บันไดช้าง หัวเวียง เสนา 0-3539-6114 ปกติ อนุบาล-ประถม
152 1014310362 วัดประดู่โลกเชษฐ์ หมู่ 5 บ้านใหญ่ หัวเวียง เสนา 0-3524-6790 ปกติ อนุบาล-ประถม
153 1014310363 วัดไชยภูมิ หมู่ 2 คลองขุด ชายนา เสนา 0-3578-8676 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
154 1014310364 วัดแก้วสุวรรณ หมู่ 3 ปิ่นแก้ว ชายนา เสนา 0-3525-5161 ปกติ อนุบาล-ประถม
155 1014310365 วัดจรเข้ไล่ หมู่ 2 จรเข้ไล่ ดอนทอง เสนา 035-387927 ปกติ อนุบาล-มัธยมต้น
156 1014310366 วัดปิ่นแก้ว หมู่ 5 วังตอง ชายนา เสนา 0-3525-5165 ปกติ อนุบาล-ประถม
157 1014310367 วัดอู่ตะเภา หมู่ 4 บ้านอู่ตะเภา มารวิชัย เสนา 0-3525-5170 ปกติ อนุบาล-ประถม
158 1014310368 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ หมู่ 2 เจ้าแปด มารวิชัย เสนา 089-8215712 ปกติ อนุบาล-ประถม