สำนักงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3

29 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

26,006 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

750 ห้อง


ห้องเรียน

1,411 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่


ค้นหาจำนวนนักเรียน


ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ ร.ร. เปิดสอน
1 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย หมู่ 2 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 035243399 ปกติ มัธยม
2 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ หมู่ 5 จ.117 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 35252270 ปกติ มัธยม
3 1014310401 อยุธยานุสรณ์ หมู่ 10 9/80 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา 035-251028 ปกติ มัธยม
4 1014310402 ปากกรานพิทยา หมู่ 4 ปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 35705395 ปกติ มัธยม
5 1014310403 ท่าเรือ หมู่ 75 ท่าเรือ ท่าเรือ 0-3534-1120 ปกติ มัธยม
6 1014310404 ท่าหลวงวิทยานุกูล หมู่ 10 ท่าหลวง ท่าหลวง ท่าเรือ 35951755 ปกติ มัธยม
7 1014310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา หมู่ 5 โพธิ์ซ้ายร่มเย็น นครหลวง นครหลวง 0-3525-9201 ปกติ มัธยม
8 1014310406 ท่าช้างวิทยาคม หมู่ 3 ท่าช้าง ท่าช้าง นครหลวง 35761274 ปกติ มัธยม
9 1014310407 บางไทรวิทยา หมู่ 3 - บางไทร บางไทร 0-3537-1250 ปกติ มัธยม
10 1014310408 บางบาล หมู่ 1 - บางบาล บางบาล 0-3595-0402 ปกติ มัธยม
11 1014310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) หมู่ 6 214 บ้านเลน บางปะอิน 0-3526-1922 ปกติ มัธยม
12 1014310410 บางปะอิน หมู่ 3 บ้านเลน บ้านเลน บางปะอิน 0-3527-0400 ปกติ มัธยม
13 1014310411 อุดมศีลวิทยา หมู่ 5 ตลาดเกรียบ ตลาดเกรียบ บางปะอิน 0-3526-4100 ปกติ มัธยม
14 1014310412 บางปะหัน หมู่ 1 1 บ้านลี่ บางปะหัน 35381630 ปกติ มัธยม
15 1014310413 ผักไห่(สุทธาประมุข) หมู่ 7 - อมฤต ผักไห่ 0-3539-1381 ปกติ มัธยม
16 1014310414 ลาดชะโดสามัคคี หมู่ 6 จักราช ผักไห่ 3574010203 ปกติ มัธยม
17 1014310415 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) หมู่ 11 - ผักไห่ ผักไห่ 35391589 ปกติ มัธยม
18 1014310416 ภาชี หมู่ 5 เลขที่ 329 ภาชี ภาชี 0-3531-1274, 0- ปกติ มัธยม
19 1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา หมู่ 5 54/15 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 35782306 ปกติ มัธยม
20 1014310418 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ หมู่ 4 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ลำไทร วังน้อย 35271010 ปกติ มัธยม
21 1014310419 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) หมู่ 1 - ชะแมบ วังน้อย 35257262 ปกติ มัธยม
22 1014310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) หมู่ 39 ถ.วิไลเสนา(ข) เสนา เสนา 035201311 , 035201099 ปกติ มัธยม
23 1014310421 สาคลีวิทยา หมู่ 1 73/1 สามตุ่ม เสนา 35788463 ปกติ มัธยม
24 1014310422 ลาดงาประชาบำรุง หมู่ 9 คลองมอญ ลาดงา เสนา 35907958 ปกติ มัธยม
25 1014310423 บางซ้ายวิทยา หมู่ 6 105 แก้วฟ้า บางซ้าย 35959719 ปกติ มัธยม
26 1014310424 อุทัย หมู่ 11 1 อุทัย อุทัย 35356508 ปกติ มัธยม
27 1014310425 หนองน้ำส้มวิทยาคม หมู่ 6 คู้คต หนองน้ำส้ม อุทัย ปกติ มัธยม
28 1014310426 มหาราช หมู่ 2 เกาะมอญ มหาราช มหาราช 0-3538-9131,0-3 ปกติ มัธยม
29 1014310427 บ้านแพรกประชาสรรค์ หมู่ 4 บ้านสำพะเนียง สำพะเนียง บ้านแพรก 0-3638-6120 ปกติ มัธยม