ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์

1 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

304 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง


ห้องเรียน

8 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

เลือกดูนักเรียนตามชั้นดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 1014319051 ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ 55/83-85 ม.1 ธนู อุทัย 0-3590-5703 ปกติ ปวช.1-ปวช.3