ย้อนกลับตารางจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อายุ(ปี) รวมทั้งหมด ประจำ ไป-กลับ อยู่บ้าน
0 ชาย 0 หญิง 1 ชาย 1 หญิง 2 ชาย 2 หญิง 3 ชาย 3 หญิง 4 ชาย 4 หญิง 5 ชาย 5 หญิง 6 ชาย 6 หญิง 7 ชาย 7 หญิง 8 ชาย 8 หญิง 9 ชาย 9 หญิง 10 ชาย 10 หญิง 11 ชาย 11 หญิง 12 ชาย 12 หญิง 13 ชาย 13 หญิง 14 ชาย 14 หญิง 15 ชาย 15 หญิง 16 ชาย 16 หญิง 17 ชาย 17 หญิง 18 ชาย 18 หญิง 19 ชาย 19 หญิง ชาย หญิง รวม