ย้อนกลับ


ค้นหาจำนวนนักเรียนตารางจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอวังน้อย ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งหมด
ป.1 ชาย ป.1 หญิง ป.2 ชาย ป.2 หญิง ป.3 ชาย ป.3 หญิง ป.4 ชาย ป.4 หญิง ป.5 ชาย ป.5 หญิง ป.6 ชาย ป.6 หญิง ชาย หญิง รวม