สำนักงานการอาชีวะศึกษาจังหวัด

14 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

14,641 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

619 คน


ห้องเรียน

592 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

เลือกดูนักเรียนตามชั้นดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 1314016101 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา ปวช.-ปวส.
2 1314016102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา หัวรอ พระนครศรีอยุธยา ปวช.-ปวส.
3 1314016103 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คานหาม อุทัย ปวส.
4 1314016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา ปวช.-ปวส.
5 1314046301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โพแตง บางไทร ปวช.-ปวส.
6 1314066701 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร บ้านเลน บางปะอิน ปวช.-ปวส.
7 1314100023 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 035-321-2012 ปวช.-ปวส.
8 1314100024 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 035-335-873 ปวช.-ปวส.
9 1314100025 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 035-242-247 ปวช.-ปวส.
10 1314100026 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ สามกอ เสนา 035-217-154 ปวช.-ปวส.
11 1314100027 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ธนู อุทัย 3.53E+16 ปวช.-ปวส.
12 1314126401 วิทยาลัยการอาชีพเสนา บ้านแถว เสนา ปวช.-ปวส.
13 1314146501 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ธนู อุทัย ปวช.-ปวส.
14 1314156401 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช บ้านขวาง มหาราช ปวช.-ปวส.