ย้อนกลับ


เลือกดูนักเรียนตามชั้น
ตารางจำนวนนักศึกษาชั้นปวช. ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวมทั้งหมด
ปวข.1 ชาย ปวข.1 หญิง ปวข.2 ชาย ปวข.2 หญิง ปวข.3 ชาย ปวข.3 หญิง ชาย หญิง รวม