ย้อนกลับ


เลือกดูนักเรียนตามชั้น
ตารางจำนวนนักศึกษาชั้นปวส. ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ปวส.1 ปวส.2 รวมทั้งหมด
ปวส.1 ชาย ปวส.1 หญิง ปวส.2 ชาย ปวส.2 หญิง ชาย หญิง รวม