ย้อนกลับตารางจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ปริญญาตรี ค้างรุ่น ปริญญาโท รวมทั้งหมด
ปี1 ชาย ปี1 หญิง ปี2 ชาย ปี2 หญิง ปี3 ชาย ปี3 หญิง ปี4 ชาย ปี4 หญิง ปี5 ชาย ปี5 หญิง คร. ชาย คร. หญิง ป.โท ชาย ป.โท หญิง ชาย หญิง รวม