โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏฯ

3 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

1,429 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

43 ห้อง


ห้องเรียน

96 คน


ผู้บริหารและครู


จำนวนนักเรียนชาย/หญิงในพื้นที่

เลือกดูนักเรียนตามชั้นดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เบอร์โทร สถานะ รร. เปิดสอน
1 1414011201 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา มัธยม
2 1414011202 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 0-35324240 ประถม
3 1414011203 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 0-35242201 เตรียม-อนุบาล