ข้อมูลห้องเรียนรายโรงเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน สังกัด อำเภอ เตรียม อนุบาล ประถม มัธยม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1 1014310001 วัดไผ่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
2 1014310002 วัดหันตรา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 2 2 2 2 2
3 1014310004 วัดพระญาติการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
4 1014310005 วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1
5 1014310006 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 1014310007 วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
7 1014310010 วัดพุทไธศวรรย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1014310011 พรพินิตพิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
9 1014310012 วัดทำใหม่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
10 1014310013 วัดช้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
11 1014310014 วัดปากกราน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
12 1014310015 ประชาสามัคคี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
13 1014310016 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 1014310017 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
15 1014310018 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
16 1014310019 วัดกษัตราธิราช สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
17 1014310020 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
18 1014310021 สุดินสหราษฎร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1014310023 ปฐมวิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1014310024 วัดกุฎีลาย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1014310025 วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
22 1014310026 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
23 1014310027 ประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   2 4 4 7 7 7 8 8 8 3 3 3
24 1014310028 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   6 6 6 6 6 6 6 6
25 1014310029 วัดกลางคลองสระบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1
26 1014310030 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 1014310033 วัดสว่างอารมณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28 1014310034 วัดสะตือ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1014310036 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1014310037 วัดหัวหิน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1014310038 วัดบัวงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1014310039 วัดจําปา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1014310040 วัดเทพคันธาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1014310041 วัดแค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1014310042 วัดศาลาลอย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1014310043 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1014310044 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1014310045 บ่อแร่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1014310046 วัดทุ่งมน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1014310047 วัดบ้านแถว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
41 1014310049 ชุมชนวัดบ้านร่อม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1014310050 วัดดอนประดู่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
43 1014310051 วัดสามเรือน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
44 1014310052 วัดโพธิ์เอน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
45 1014310053 วัดบึง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
46 1014310054 วัดวังแดงเหนือ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 1014310056 วัดนางคุ่ม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 1014310057 วัดสฎางค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเรือ 1 1 1 1 1 1 1 1
49 1014310058 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
50 1014310059 วัดมเหยงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 2 1 1 1 1 1 1
51 1014310060 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
52 1014310061 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
53 1014310062 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
54 1014310063 วัดปรีดาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
55 1014310064 วัดลาย (ทวีปัญญา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
56 1014310066 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 2 2 3 3 2 3 2 3
57 1014310068 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 1014310069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
59 1014310070 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
60 1014310071 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 1014310072 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง
62 1014310073 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
63 1014310074 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 1014310075 วัดบ้านดาบ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
65 1014310076 วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
66 1014310077 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง
67 1014310079 วัดสุคนธาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 1014310080 วัดเทพมงคล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
69 1014310081 วัดดอนพัฒนาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 1014310082 วัดวังชะโด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 1014310083 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
72 1014310084 คชเวกวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
73 1014310085 คอตัน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
74 1014310086 วัดเศวตศิลาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
75 1014310087 วัดใหม่ต้านทาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
76 1014310088 วัดสามเพลง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 1014310090 โคกตาพรหม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
78 1014310091 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
79 1014310093 วัดบางซ้ายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
80 1014310094 วัดฤกษ์บุญมี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย 1 1 1 1 1 1 1 1
81 1014310095 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
82 1014310096 สินสังวาลย์อุทิศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
83 1014310097 วัดศิริสุขาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
84 1014310098 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 1014310100 วัดสุนทราราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
86 1014310101 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
87 1014310102 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
88 1014310104 วัดกระแชง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 1014310105 วัดอนุกุญชราราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
90 1014310107 วัดสนามไชย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
91 1014310108 บางไทร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
92 1014310109 ศรีบางไทร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 2 2 2 2 2 2 2 2
93 1014310110 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
94 1014310112 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
95 1014310114 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
96 1014310116 วัดสง่างาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
97 1014310118 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1 1
98 1014310119 วัดโพธิ์แตงใต้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
99 1014310120 บ้านเชียงรากน้อย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
100 1014310121 วัดทางยาว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 1014310122 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
102 1014310123 วัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1
103 1014310124 วัดเชิงเลน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 2 2 2 1 2 1
104 1014310125 วัดโบสถ์สมพรชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1 1
105 1014310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
106 1014310127 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
107 1014310128 วัดโบสถ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
108 1014310129 วัดบางบาล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 1
109 1014310130 วัดบุญกันนาวาส สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 1
110 1014310131 วัดไทรน้อย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 1
111 1014310132 วัดปราสาททอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112 1014310133 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
113 1014310134 วัดไผ่ล้อม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
114 1014310135 วัดโพธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 1
115 1014310136 วัดแจ้ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
116 1014310138 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
117 1014310139 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
118 1014310140 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
119 1014310142 วัดขวิด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
120 1014310144 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
121 1014310145 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 1014310146 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
123 1014310147 ประชากรรังสฤษฏ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
124 1014310148 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
125 1014310149 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล 1 1 1 1 1 1 1 1
126 1014310150 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
127 1014310151 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 1014310152 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
129 1014310153 วัดแก้วตา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
130 1014310154 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
131 1014310155 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
132 1014310156 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
133 1014310157 วัดอินกัลยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
134 1014310158 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
135 1014310159 วัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 2 2 2 2 2 3 3 3
136 1014310162 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
137 1014310164 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1
138 1014310165 วัดศรีภวังค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
139 1014310166 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 1014310167 วัดบ้านม้า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
141 1014310168 วัดโพธิ์ทอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1
142 1014310170 วัดไก่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
143 1014310171 วัดดอกไม้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1
144 1014310173 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
145 1014310174 วัดเกาะเลิ่ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
146 1014310175 วัดจอมเกษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
147 1014310176 วัดนนทรีย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
148 1014310177 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1
149 1014310178 วัดพระงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1
150 1014310179 วัดบางเดื่อ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
151 1014310181 วัดโพธิ์หอม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน 1 1 1 1 1 1 1 1 1
152 1014310182 วัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
153 1014310183 วัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 2 2 1 2 1 2 2 2
154 1014310184 วัดบ้านกลิ้ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
155 1014310186 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1
156 1014310187 วัดยม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
157 1014310188 วัดลาดระโหง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1
158 1014310189 เจ้าฟ้าสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
159 1014310190 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
160 1014310191 วัดเชิงท่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
161 1014310192 วัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 3 3 3 3 3 3 4 3
162 1014310193 ชุมชนวัดกำแพง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
163 1014310194 ปราสาททองวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 2 2 2 2 2 2 2 2
164 1014310195 วัดโพธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
165 1014310196 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
166 1014310197 วัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
167 1014310198 วัดทำใหม่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1
168 1014310199 วัดสามเรือน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
169 1014310200 ราษฎร์นิรมิตร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 2 2 1 2 2 1 1 1
170 1014310201 ราษฎร์บํารุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
171 1014310202 วัดขนอนบ้านกรด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
172 1014310203 วัดสุทธิรุจิราราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
173 1014310204 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
174 1014310208 เชียงรากน้อย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
175 1014310209 วัดธรรมนาวา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
176 1014310210 วัดเปรมปรีชา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
177 1014310211 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1
178 1014310212 บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางปะอิน 1 1 2 2 1 1 2 1
179 1014310213 วัดบางเคียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านแพรก 1 1 1 1 1 1 1 1
180 1014310214 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านแพรก 1 1 1 1 1 1 1 1
181 1014310217 วัดท้าวอู่ทอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านแพรก 1 1 1 1 1 1 1 1
182 1014310218 วัดโบสถ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านแพรก 1 1 1 1 1 1 1 1
183 1014310219 วัดนครโปรดสัตว์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านแพรก 1 1 1 1 1 1 1 1
184 1014310220 วัดไก่เตี้ย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านแพรก 1 1 1 1 1 1 1 1
185 1014310221 โพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
186 1014310222 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 2 2 2 2 2 2 2 2
187 1014310223 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1
188 1014310224 วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
189 1014310225 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
190 1014310226 วัดตาลานเหนือ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1
191 1014310227 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 2 2 2 2 2 1
192 1014310228 วัดบ้านแค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1
193 1014310230 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1
194 1014310231 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1
195 1014310232 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
196 1014310233 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1
197 1014310235 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1
198 1014310236 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
199 1014310237 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 1014310238 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201 1014310239 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1
202 1014310240 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
203 1014310241 วัดท่าดินแดง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
204 1014310242 วัดภาชี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
205 1014310243 วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 2 2 1 1 1 1 1 1
206 1014310244 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
207 1014310246 วัดหนองบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
208 1014310248 วัดหัวคุ้ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
209 1014310249 วัดนาอุ่น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
210 1014310251 วัดอุทการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
211 1014310252 ตะโกดอนหญ้านาง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
212 1014310255 วัดหนองเป้า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
213 1014310257 ชุมชนวัดระโสม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
214 1014310258 วัดมาบโพธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
215 1014310259 วัดผดุงธรรม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
216 1014310260 วัดหนองนาง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
217 1014310262 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
218 1014310263 วัดโคกกรวด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
219 1014310264 วัดโคกสังข์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี 1 1 1 1 1 1 1 1
220 1014310265 บ้านดอนข่อย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
221 1014310266 วัดปากคลอง (ประชา88) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1
222 1014310268 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1
223 1014310269 ชุมชนวัดสุเมธ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
224 1014310271 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1
225 1014310273 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
226 1014310274 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
227 1014310275 วัดโพธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1
228 1014310277 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
229 1014310278 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
230 1014310281 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
231 1014310282 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
232 1014310283 หงสประภาสประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
233 1014310284 วัดราษฎร์ปุณณาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
234 1014310285 วัดราษฎร์บำรุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
235 1014310286 ประสิทธิ์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1
236 1014310287 สามัคคีวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
237 1014310288 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
238 1014310289 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
239 1014310290 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
240 1014310291 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1
241 1014310292 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1
242 1014310293 วัดโสภณเจติการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243 1014310294 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
244 1014310295 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
245 1014310296 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
246 1014310297 รอซีดี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
247 1014310298 มาลาอีสงเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
248 1014310299 วิทยานนท์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 2 1 1 1 1 1
249 1014310300 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
250 1014310301 วัดสุทธาวาส สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
251 1014310302 วัดลาดประทุมคงคาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
252 1014310303 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1
253 1014310304 วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
254 1014310305 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 3 3 3 3 2 2 2 2
255 1014310306 วัดตรีพาราสีมาเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
256 1014310307 สัตตปทุมบำรุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
257 1014310308 วัดศรีประชา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 2 2 3 2 2 2 2 3
258 1014310309 วัดวงษ์สวรรค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
259 1014310310 กลางคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1
260 1014310311 คอตันคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
261 1014310312 บ้านลำแดง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
262 1014310313 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
263 1014310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
264 1014310315 วัดศิวาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
265 1014310316 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
266 1014310317 บ้านบ่อตาโล่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
267 1014310318 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
268 1014310319 มุสลิมบำรุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
269 1014310320 วัดบ้านช้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
270 1014310321 บ้านกะทุ่มลาย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1
271 1014310322 วัดธรรมจริยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
272 1014310323 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
273 1014310324 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 3 2 2
274 1014310325 วัดยมนาตามธรรม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1
275 1014310326 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 2 1 1 1 1 1 1
276 1014310327 วัดลาดทราย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
277 1014310328 วัดกุฎีประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1
278 1014310329 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
279 1014310330 วัดสว่างอารมณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 1014310331 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
281 1014310332 สิทธิพยากรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1
282 1014310333 วัดพะยอม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย 1 1 1 1 1 1 1 1 1
283 1014310334 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
284 1014310335 วัดบ้านแพน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 2 2 2 2 2 2 2 2
285 1014310338 วัดสามตุ่ม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
286 1014310339 วัดคู้สลอด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
287 1014310340 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
288 1014310341 จุฬาราษฎร์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
289 1014310342 วัดเจ้าเจ็ดใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
290 1014310347 บ้านแถววิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
291 1014310348 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
292 1014310349 วัดกลาง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
293 1014310350 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
294 1014310351 วัดรางจระเข้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1
295 1014310352 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
296 1014310354 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
297 1014310356 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
298 1014310357 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
299 1014310359 วัดหัวเวียง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
300 1014310360 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
301 1014310361 วัดบันไดช้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
302 1014310362 วัดประดู่โลกเชษฐ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
303 1014310363 วัดไชยภูมิ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
304 1014310364 วัดแก้วสุวรรณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
305 1014310365 วัดจรเข้ไล่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
306 1014310366 วัดปิ่นแก้ว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
307 1014310367 วัดอู่ตะเภา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1
308 1014310368 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1
309 1014310370 วัดหนองไม้ซุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
310 1014310371 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
311 1014310372 วัดพรานนก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
312 1014310374 วัดโพธิ์สาวหาญ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
313 1014310375 วัดโคกโพธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
314 1014310376 วัดดอนพุดซา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
315 1014310377 วัดกุ่มแต้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
316 1014310378 บ้านคู้คด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
317 1014310379 วัดบ้านหีบ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
318 1014310380 วัดนางชี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
319 1014310381 วัดไทรงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
320 1014310382 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
321 1014310383 บ้านข่อยโทน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
322 1014310384 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
323 1014310386 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 2 2 1 1 1 1 1
324 1014310387 วัดจำปา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 2 2 2 2 2 2 2 2
325 1014310388 วัดโตนดเตี้ย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 2 2 2 2 2 2 2 2
326 1014310389 วัดโคกมะยม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
327 1014310390 เชาวน์วัศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 3 2 2 2 2 1 1 1
328 1014310391 บ้านช้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
329 1014310392 วัดสะแก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
330 1014310393 วัดโตนด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1
331 1014310394 บ้านเป็ด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
332 1014310395 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
333 1014310397 วัดคานหาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
334 1014310398 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย 1 1 1 1 1 1 1 1
335 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   16 16 15 16 16 16
336 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   14 14 12 12 12 11
337 1014310401 อยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   10 11 10 8 8 8
338 1014310402 ปากกรานพิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1
339 1014310403 ท่าเรือ สพม.พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ   10 10 10 6 6 6
340 1014310404 ท่าหลวงวิทยานุกูล สพม.พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ   2 2 2 1 1 1
341 1014310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา นครหลวง   4 4 4 2 2 2
342 1014310406 ท่าช้างวิทยาคม สพม.พระนครศรีอยุธยา นครหลวง   3 3 3 2 2 2
343 1014310407 บางไทรวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา บางไทร   3 3 3 2 2 3
344 1014310408 บางบาล สพม.พระนครศรีอยุธยา บางบาล   2 2 2 2 2 2
345 1014310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) สพม.พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน   11 10 10 7 7 7
346 1014310410 บางปะอิน สพม.พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน   3 3 3 2 2 2
347 1014310411 อุดมศีลวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน   2 2 2 1 1 1
348 1014310412 บางปะหัน สพม.พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน   6 6 6 3 3 3
349 1014310413 ผักไห่(สุทธาประมุข) สพม.พระนครศรีอยุธยา ผักไห่   4 4 3 3 3 3
350 1014310414 ลาดชะโดสามัคคี สพม.พระนครศรีอยุธยา ผักไห่   1 1 1 1 1 1
351 1014310415 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา ผักไห่   2 2 2 2 2 2
352 1014310416 ภาชี สพม.พระนครศรีอยุธยา ภาชี   8 8 8 5 5 5
353 1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง   4 4 4 3 3 3 1 1
354 1014310418 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา วังน้อย   4 3 3 4 3 3
355 1014310419 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สพม.พระนครศรีอยุธยา วังน้อย   3 3 3 4 3 3
356 1014310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา เสนา   10 10 9 10 10 9
357 1014310421 สาคลีวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา เสนา   1 1 1 2 2 2
358 1014310422 ลาดงาประชาบำรุง สพม.พระนครศรีอยุธยา เสนา   1 1 1 1 1 1
359 1014310423 บางซ้ายวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา เสนา   3 3 3 3 3 3
360 1014310424 อุทัย สพม.พระนครศรีอยุธยา อุทัย   5 5 4 3 3 3
361 1014310425 หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม.พระนครศรีอยุธยา อุทัย   1 1 1 2 2 2
362 1014310426 มหาราช สพม.พระนครศรีอยุธยา มหาราช   1 1 1 2 2 1
363 1014310427 บ้านแพรกประชาสรรค์ สพม.พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก   2 2 2 2 2 2
364 1014319051 ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ อุทัย   2 2 2
365 1114100001 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 6 5 5 5
366 1114100002 ยอแซฟอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
367 1114100004 จิระศาสตร์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   2 8 9 9 10 10 10 10 11 11 4 5 3
368 1114100005 ดำรงวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 3 2 2 2 3 2
369 1114100006 ศิริเสนาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1 1
370 1114100007 ปณิธานเด็กดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   3 3 3 2 1 1 1 1 1
371 1114100008 แสงทวีปวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่าเรือ 2 3 3 4 4 4 4 3 5
372 1114100009 แสนโกศิกนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่าเรือ 2 3 3 4 3 3 3 3 3
373 1114100010 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางไทร 1 2 2 2
374 1114100011 ไตรอรุณศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางไทร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
375 1114100012 ไตรราชวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางไทร 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
376 1114100014 เทพประสิทธิ์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผักไห่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
377 1114100015 เซนต์เทเรซาแสงทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางปะอิน 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2
378 1114100016 รอตเสวกวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผักไห่ 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1
379 1114100017 เปรมฤทัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาชี 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
380 1114100019 อนุบาลผดุงเสนา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วังน้อย 2 4 5 5 4 5 4 4 4 3
381 1114100020 เซนต์จอห์น บัปติสต์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสนา 11 18 14
382 1114100021 ราษฎร์บำรุงศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสนา 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
383 1114100022 มัธยมผดุงวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสนา 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
384 1114100028 ประเสริฐวิทยาทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
385 1114100029 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่าเรือ 1 1 1
386 1114100030 บวรวิทยา ๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
387 1114100031 ประชาศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
388 1114100032 เสริมมิตรวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางปะอิน 3 5 5 5 5 4 4 5 4
389 1114100033 ประสาทวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสนา 3 3 3 3 3 3 2 3 3
390 1114100035 อนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   1 2 1 1
391 1114100036 ภูมิทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
392 1114100037 เจนอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
393 1114100041 เซนต์แมรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางปะอิน 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1
394 1114100070 อนุบาลบ้านดรุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วังน้อย 1 2 2 2
395 1114100071 ปัณณวิชญ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางปะอิน 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 2 1 1 1
396 1114100072 เอกอโยธยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางปะอิน 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 2 2
397 1114100073 เตรียมนานาชาติ อยุธยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระนครศรีอยุธยา   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
398 1114100074 ตรีภัทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางปะอิน 1 1 1 2 1 1 1 1 1
399 1114100075 ฐานชีวา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บางปะอิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1
400 1314016101 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   25 23 24 29 26
401 1314016102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   5 3 5 2 3
402 1314016103 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด อุทัย   14 15
403 1314016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   20 18 15 11 8
404 1314046301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด บางไทร 5 4 6 3 4
405 1314066701 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด บางปะอิน 3 2 2 1
406 1314100023 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   2 3 2 3 3
407 1314100024 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   16 14 12 23 22
408 1314100025 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   6 5 6 3 3
409 1314100026 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด เสนา 3 3 3 3 3
410 1314100027 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   6 6 6 14 14
411 1314126401 วิทยาลัยการอาชีพเสนา สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด เสนา 10 7 8 5 4
412 1314146501 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด อุทัย   5 6 5 6 7
413 1314156401 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัด มหาราช   8 5 5 5 5
414 1414011201 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิตมัธยม ม.ราชภัฏฯ พระนครศรีอยุธยา   4 4 4 3 3 2
415 1414011202 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏฯ พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 2 2 2
416 1414011203 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พระนครศรีอยุธยา   2 2 2 2