35,789 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

1,885 ห้อง

ห้องเรียน

2,338 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน

สังกัด
รหัสสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่ ต. อ. จ.
เบอร์ติดต่อ
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม