หมายเหตุ วิธีแก้ปัญหาภาษาเพี้ยน
1.เปิด Excel
2.เลือก หน้าว่าง
3.เลือก แทบเมนูชื่อ data/ข้อมูล
4.เลือก Get External Data/เลือกข้อมูล
5.เลือก From Text
6.เลือก ไฟล์ ->คลิก Import
7.เลือก From Text
8.เลือก File origin ->65001:Unicode(UTF-8) ->คลิก Next
9.เลือก Comma ->คลิก Next ->คลิก Finish
10.คลิก OK

Download