☰ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

470 แห่ง


จำนวนสถานศึกษา

158,822 คน


จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

1,883 ห้อง


ห้องเรียน

คน


ผู้บริหารและครู
กราฟแสดงจำนวนสถานศึกษาแยกรายสังกัด
ตารางจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ตามสังกัด

สังกัด ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น
เตรียม อ. อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวมก่อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวมระดับ ปวช.
สพป.อย.1 0 469 3,478 3,568 7,515 4,074 4,032 3,747 3,956 3,863 3,979 23,651 1,725 1,635 1,538 4,898 82 51 49 182 0 0 0 0 36,246
สพป.อย.2 0 141 2,209 2,298 4,648 2,692 2,818 2,646 2,694 2,819 2,799 16,468 1,063 1,081 1,025 3,169 0 0 0 0 0 0 0 0 24,285
สพม.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,079 4,820 4,711 14,610 4,038 3,659 3,465 11,162 0 0 0 0 25,772
ศ.การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 72 87 292 292
ศ.การศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สช. 443 1,927 2,306 2,431 7,107 2,538 2,628 2,447 2,449 2,583 2,588 15,233 1,112 1,173 1,111 3,396 252 237 209 698 0 0 0 0 26,434
กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,505 2,820 2,390 8,715 8,715
อว. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาธิต 54 52 55 55 216 78 70 76 78 68 61 431 148 116 130 394 98 104 66 268 0 0 0 0 1,309
อปท. 0 874 910 804 2,588 1,030 969 923 942 934 966 5,764 536 563 455 1,554 184 140 154 478 0 0 0 0 10,384
พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 85 95 256 40 37 40 117 0 0 0 0 373
ศ.พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 497 3,463 8,958 9,156 22,074 10,412 10,517 9,839 10,119 10,267 10,393 61,547 9,739 9,473 9,065 28,277 4,694 4,228 3,983 12,905 3,638 2,892 2,477 9,007 133,810